HELSENORGE

«JobbResept» har god effekt så lenge intervensjonen varer

En nylig avsluttet studie av effekten av intervensjonen «JobbResept» viser til gode resultater for deltakerne etter ett år i prosjektet. Året etter intervensjonen har derimot mange igjen falt ut av arbeidsliv eller utdanning.

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke nytten av å komme tidlig til med psykososial hjelp rettet mot arbeid for pasienter med de tyngste lidelsene, psykoselidelser. De har undersøkt effekten over en toårsperiode av en ettårig IPS-intervensjon («JobbResept») på arbeidsdeltakelse og deltakelse i skole eller utdanning.

Arbeid som del av behandlingen viktig

Tidlig intervensjon er en viktig faktor i seg selv, utover det har prosjektet i all hovedsak fulgt prinsippene i IPS, for eksempel:

  • ansettelse i det ordinære arbeidslivet er målet
  • alle i målgruppen som ønsker det er kvalifisert
  • jobbsøking kommer raskt i gang
  • jobbveilederne har klinisk erfaring og samarbeider tett med behandlingsteamene i psykiatrisk klinikk.

Prosjektet har operert med fem faser i arbeidsrehabiliteringen av deltakerne; kartlegging og diagnostikk, perspektiv på egen fremtid, lage en rehabiliteringsplan, sette planen ut i live og veiledning. 

Samhandlingen på tvers mellom helse, utdanning og arbeid har vært svært viktig for prosjektet og gruppen de har studert. Samarbeidet på tvers av sektorene er en forutsetning for at deltakerne blir godt integrert i ordinære skoleforløp og ordinært arbeid.

Intervensjonen bør gis lenger tid

Ett år etter diagnose og start av oppfølgingen var henholdsvis 46,7 % og 50 % i arbeid eller utdanning mer enn 50 % av tiden. Dette var signifikant flere enn sammenlignet med kontrollgruppen. To år etter finner de derimot ingen signifikant effekt opp mot kontrollguppen.

Prosjektleder, Lena Heitmann, er fornøyd med de gode resultatene deltakerne har etter ett år i intervensjonen, og ser det som en indikasjon på at det må videreføres over tid for å kunne opprettholde effekten.

– I og med at dette er svært unge og sårbare mennesker i tidlig sykdomsfase vil oppfølging over lengre tid være nødvendig. Tidlig intervensjon er viktig for å unngå funksjonsfall og forebygge kognitiv svikt, sier Heitmann

Fakta: 

  •  JobbResept ble til i 2007 som et samarbeid mellom storbysatsingen «Vilje viser vei» i NAV og Stavanger Universitetssykehus. Det startet som et praksisplassprosjekt for personer med psykisk lidelse, men overtok tidlig metodikken til IPS (individuell jobbstøtte).
  • Individuell jobbstøtte er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.
  • I 2012 startet forsker Wenche ten Velden systematisk evaluering av JobbResept for pasienter med førstegangspsykose.
  • Prosjektperioden var fra 2012-2016
  • Av 33 deltakere i JobbResept, fullførte 30 det fulle året med intervensjon. 22 deltakere ble fulgt opp med målinger i to år.
  • Metode: Matched-control-studie.


Les hele rapporten "JobbResept - Virker det?"