Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Kurs , Gruppelederutdanningen arrangeres vanligvis 1 gang i året i høstsemesteret. Datoer for neste kurs legges ut så snart det er klart. , Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

Stavanger Universitetssjukehus ved klinikker for psykisk helsevern tilbyr høsten 2017 gruppelederutdanning i kunnskapsbasert familiearbeid.

Kunnskapsbasert familiebehandling er et terapeutisk tilbud som i utgangspunktet ble utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes til grupper med andre diagnoser som affektive lidelser med psykose og rus, der rusen er hovedproblemet for pasienten. Gjennom kunnskap om sykdommen, problemløsning og erfaringsutveksling blir familien en viktig støttespiller i behandlingen. I tillegg rustes familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som belastende, både følelsesmessig og rent praktisk. 

Utdanningen er basert på den amerikanske professor William McFarlanes metode, men er videreutviklet og tilpasset norske forhold. Hovedelementene i kunnskapsbasert familiearbeid er undervisning, kommunikasjon og problemløsning. Hver flerfamiliegruppe består av fem familier og to gruppeledere. Familiebehandlingen består av tre trinn: 1) alliansesamtaler mellom gruppeledere, pasient og pårørende. 2) undervisningsseminar for pasient og pårørende. 3) gruppemøter hver 14 dag i 1 til 2 år. 

Se mer informasjon om kunnskapsbasert familiearbeid nedenfor eller i vedlagte informasjonsbrosjyre.
 
Informasjonsbrosjyre. 

Praktisk informasjon:

Gruppelederutdanningen arrangeres vanligvis 1 gang i året i høstsemesteret, men tidspunkt for neste kurs er foreløpig ikke klart. Undervisningen foregår i Forsknings- og undervisningsenheten, Klinikker for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus. 

Påmeldingsskjema blir lagt ut så snart datoer for nytt kurs er klart. Kursavgiften er kr 3 500,- og inkluderer kursmateriell og enkel servering ila kurset (kaffe/te og lunsj).
 

Målsetting: 

Utdanne gruppeledere som skal være i stand til å drive enkelt- og flerfamiliegrupper under veiledning. 

Målgruppe: 

Leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og andre med 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning. Det forutsettes interesse for å jobbe med pasient og familie i grupper. 

Innhold

Gruppelederutdanningens teoridel strekker seg over 4 dager og inneholder teori, og rollespill og litteratur. For eksterne deltakere vil det bli gitt veiledning på egne grupper etter nærmere avtale. For interne deltakere er det obligatorisk veiledning 1 ½ time 1 gang i måneden.  

Når og hvor

Tid
Gruppelederutdanningen arrangeres vanligvis 1 gang i året i høstsemesteret. Datoer for neste kurs legges ut så snart det er klart.
Klokkeslett
 
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, tlf 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no
 
Mer informasjon
berit.lode.helland@sus.no  

Hvorfor psykoedukativ familiebehandling?

Familiebehandlingen tar sikte på å redusere Expressed Emotion (EE). All forskning viser at for høy EE øker risikoen for tilbakefall. Expressed Emotion er en index som innbefatter kritiske bemerkninger, følelsmessig overinvolvering, fiendtlig innstilling, men også varme og positive bemerkninger overfor personen som har eller har hatt en psykose. En tenker at EE kan være et produkt av en opplevelse av stress og belastning samt pessimisme om pasientens evne til å kontrollere symptomer og usikkerhet om hvordan symptomene kan påvirkes.

Nasjonale Retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser (2013):

  • I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.
  • Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.
  • I et langvarig psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres til et samarbeid når pasienten har tilbakefall og/eller vedvarende problemer. Det er en forutsetning at pasienten samtykker eller at familiemedlemmene kan involveres med hjemmel i lov.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.