Gruppelederutdanning i kunnskapsbasert flerfamiliearbeid

Kurs , 22.10.2018-25.10.2018 , Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Klinikk psykisk helsevern voksne, FoU-enheten

Stavanger Universitetssjukehus ved klinikker for psykisk helsevern tilbyr høsten 2018 gruppelederutdanning i kunnskapsbasert familiearbeid.

Kunnskapsbasert familiebehandling er et terapeutisk tilbud som i utgangspunktet ble utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes til grupper med andre diagnoser som affektive lidelser med psykose og rus, der rusen er hovedproblemet for pasienten. Gjennom kunnskap om sykdommen, problemløsning og erfaringsutveksling blir familien en viktig støttespiller i behandlingen. I tillegg rustes familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som belastende, både følelsesmessig og rent praktisk. 

Utdanningen er basert på den amerikanske professor William McFarlanes metode, men er videreutviklet og tilpasset norske forhold. Hovedelementene i kunnskapsbasert familiearbeid er undervisning, kommunikasjon og problemløsning. Hver flerfamiliegruppe består av fem familier og to gruppeledere. Familiebehandlingen består av tre trinn: 1) alliansesamtaler mellom gruppeledere, pasient og pårørende. 2) undervisningsseminar for pasient og pårørende. 3) gruppemøter hver 14 dag i 1 til 2 år. 

Målsettingen med denne utdanningen er å utdanne gruppeledere som skal være i stand til å drive enkelt- og flerfamiliegrupper under veiledning.

Se mer informasjon om kunnskapsbasert familiearbeid nedenfor eller i vedlagte informasjonsbrosjyre.
 
Informasjonsbrosjyre. 

Hvorfor psykoedukativ familiebehandling?

Familiebehandlingen tar sikte på å redusere Expressed Emotion (EE). All forskning viser at for høy EE øker risikoen for tilbakefall. Expressed Emotion er en index som innbefatter kritiske bemerkninger, følelsmessig overinvolvering, fiendtlig innstilling, men også varme og positive bemerkninger overfor personen som har eller har hatt en psykose. En tenker at EE kan være et produkt av en opplevelse av stress og belastning samt pessimisme om pasientens evne til å kontrollere symptomer og usikkerhet om hvordan symptomene kan påvirkes.

Nasjonale Retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser (2013):

  • I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.
  • Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.
  • I et langvarig psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres til et samarbeid når pasienten har tilbakefall og/eller vedvarende problemer. Det er en forutsetning at pasienten samtykker eller at familiemedlemmene kan involveres med hjemmel i lov.


Påmelding og praktisk informasjon

Gruppelederutdanningen arrangeres i uke 43, 22. - 25. oktober kl 0900-1500 alle dagene. Undervisningen foregår i FoU-enheten for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus. 

Kursavgiften er kr 3 500,- og inkluderer kursmateriell og enkel servering ila kurset (kaffe/te og lunsj). Du kan enten velge å betale kursavgiften direkte ved påmelding, eller få tilsendt faktura i etterkant. Følg instruksjoner i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsskjema.

Målgruppe 

Leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og andre med 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning. Det forutsettes interesse for å jobbe med pasient og familie i grupper. 

Innhold

Gruppelederutdanningens teoridel strekker seg over 4 dager og inneholder teori, og rollespill og litteratur. For eksterne deltakere vil det bli gitt veiledning på egne grupper etter nærmere avtale. For interne deltakere er det obligatorisk veiledning 1 ½ time 1 gang i måneden.  

Detaljert program for kursdagene.
 

Når og hvor

Dato
22.10.2018-25.10.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 Gruppelederutdanningen arrangeres vanligvis 1 gang i året i høstsemesteret. Datoer for neste kurs legges ut så snart det er klart.
Sted
Jan Johnsens gate 12
Stavanger Universitetssjukehus, FoU-enheten for psykisk helse, 3. etasje i F-bygg.
 
Arrangør
Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, FoU-enheten psykisk helsevern
 
Kontakt
Berit Lode Helland, tlf 51 51 56 25, e-post berit.lode.helland@sus.no
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  
berit.lode.helland@sus.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.