Gruppelederutdanning i psykoedukativt familiesamarbeid

Stavanger Universitetssjukehus ved klinikker for psykisk helsevern tilbyr gruppelederutdanning i psykoedukativt familiesamarbeid.

Vi forholder oss til den smittesituasjonen som er når kurset skal avholdes. og endringer/avlysninger kan skje på kort varsel. Det vil også være begrensninger i deltakerantall.

Psykoedukativt flerfamiliesamarbeid er et terapeutisk tilbud som i utgangspunktet ble utviklet for familier der et medlem har en psykoseproblematikk. Det har vist seg at metoden har stor overføringsverdi og kan brukes til grupper med andre alvorlige psykiske lidelser. Gjennom kunnskap om sykdommen, problemløsning og fokus på kommunikasjon bedres samarbeidet mellom helsevesen, familie og pasient. I tillegg rustes familien til å mestre en situasjon som ofte oppleves som belastende, både følelsesmessig og praktisk. 

 Informasjonsbrosjyre. 

Nasjonale retningslinjer om psykoedukativ familiebehandling

Nasjonale Retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser:

  • Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende)  flerfamiliegruppe. 
  • I et langvarig psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres til et samarbeid når pasienten har tilbakefall og/eller vedvarende problemer. Det er en forutsetning at pasienten samtykker eller at familiemedlemmene kan involveres med hjemmel i lov.

Målsetting og målgruppe for utdanningen

Målsettingen er å utdanne gruppeledere som skal være i stand til å drive flerfamiliegrupper under veiledning.

Målgruppen er leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og andre med 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning. Det forutsettes interesse for å jobbe med pasient og familie i grupper. 

Om utdanningen

Utdanningen er basert på professor William McFarlanes metode med elementer fra David Miklowitz, og er videreutviklet og tilpasset norske forhold. Hovedelementene i psykoedukativt familiesamarbeid er undervisning, kommunikasjon og problemløsning. Hver flerfamiliegruppe består av fem familier og to gruppeledere. Familiebehandlingen består av tre trinn: 1) alliansesamtaler mellom gruppeledere, pasient og pårørende, 2) undervisningsseminar for pasient og pårørende, 3) gruppemøter hver 14 dag i 1 til 2 år. 

Innhold

Gruppelederutdanningens teoridel strekker seg over 5 dager og inneholder teori, og rollespill og litteratur. For eksterne deltakere vil det bli gitt veiledning på egne grupper etter nærmere avtale. For interne deltakere er det obligatorisk veiledning 1 ½ time 1 gang i måneden.

Detaljert program for kursdagene.

Påmelding og praktisk informasjon

Gruppelederutdanningen arrangeres i uke 48, 23. -27. november 2020, kl 0830-1530 alle dagene. Undervisningen foregår i FoU-enheten for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus, 3. etasje F-bygg.

Påmeldingsskjema.


Fant du det du lette etter?