Habiliteringstilbud i Helse Stavanger HF

Habilitering av barn, unge og voksne er et sammensatt fagfelt som grenser opp mot og samarbeider med andre fagområder i spesialisthelsetjenesten.

Habilitering i spesialisthelsetjenesten handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak, der det er behov for kompetanse på spesialisthelsetjenestenivå. Habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten samarbeider med flere andre aktører som; kommunale tjenester, fastlege, andre spesialisthelsetjenester, nasjonale kompetansesentre, Statped, pårørende og eventuelt hjelpeverge.

Habilitering

Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Målgruppe​

Barn, unge og voksne som trenger spesialisert helsehjelp pga. medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter. I målgruppen er bl.a. ulike syndromer, barn med forsinket eller avvikende motorisk eller kognitiv utvikling, utviklingshemming og ulik tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrre​lser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver

Utredning, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Habiliteringstjenesten i Helse Stavanger HF er fordelt på fire ulike avdelinger. For mer informasjon om målgrupper og henvisning se under.

Barn

Voksne


Helse Vest RHF har avtale med flere privatpraktiserende psykologspesialister​

Nyttige lenker


Statped, spesialpedagogisk støtte
Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming


 

Fant du det du lette etter?