HELSENORGE

Informasjon for pasienter

BHM har ansvar for medisinsk teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell til pasienter som bor hjemme eller i kommunal institusjon. Tilbudet gjelder pasienter som er folkeregistrert i Rogaland som tilhører Helse Stavanger.

​Søknad og utlevering av utstyr

Legespesialist/avdeling som søker om medisinsk teknisk utstyr, har ansvar for at pasient, pårørende eller andre skal bistå pasienten får opplæring i bruk av utstyret.

Pasientens ansvar

Apparat(ene) som du låner er helseforetakets eiendom, og skal leveres inn når det ikke er behov for den aktuelle type behandling lenger. Apparater som returneres skal leveres komplett med tilbehør som ladeenheter og bærevesker.

Pasient og/eller pårørende forplikter seg til å sørge for at apparatene blir behandlet på en slik måte at unødig skade unngås.

Dersom du mister eller blir frastjålet utstyret ditt, ta kontakt med Seksjon for behandlingshjelpemidler.

Meld fra ved adresseforandring. Dette gjelder uansett om man flytter innenfor samme sykehusområde eller til et annet sykehusområde.

Utenlandsopphold

Spesialisthelsetjenesten har i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven ansvar for å hjelpe deg innenfor Norges grenser.

Helseforetaket har ikke ansvar for å besørge apparater, reparasjon og forbruksmateriell ved ferieopphold eller hvis du bosetter deg i utlandet. Oksygenbehandling på fly til utlandet eller i utlandet: kontakt NAV/HELFO.

Bestilling og utlevering av forbruksmateriell

Bestill forbruksmateriell i god tid, det vil si 1-2 uker i forveien om mulig på tlf. 51 51 34 21 eller e-post: behandlingshjelpemidler@sus.no.

Avdelingen klargjør forbruksmateriellet for henting eller sender pr. post.

Reparasjon og teknisk kontroll/service av utstyr

Dersom det oppstår feil på apparatet må BHM kontaktes.

Skade/uhell ved bruk av utstyr

Dersom bruk av apparat eller medfølgende utstyr kan ha medført skade på person eller omgivelser, plikter man snarest å melde fra til Seksjon for behandlingshjelpemidler.

Utstyret og forbruksmateriell, samt emballasje til forbruksmateriell, må da "fryses", dette fordi tilsynsmyndigheter skal vurdere videre undersøkelse og innhenting av utstyr.

Klageadgang

Dersom søknaden ikke innvilges, mottar legespesialisten skriftlig avslag. Seksjon for behandlingshjelpemidler er første klageinstans. Ved eventuelt fornyet avslag, videresender BHM klagen til Fylkesmannen.

Ved apparatsvikt utenom åpningstid

Seksjon for behandlingshjelpemidler har ikke døgnvakt.

Utenom vår åpningstid kan avdelingen der du er utredet noen ganger være behjelpelig. Legevakt kan hjelpe dersom det er problemer som ikke direkte er knyttet til utstyret.

Er det akutt fare for liv og helse ved apparatsvikt, ring 113 (medisinsk nødnummer)


Fant du det du lette etter?