StaRus-konferansen 2017 - Hva skal vi bruke poliklinikkene til?

Hva anbefaler brukere, fagfolk og forskere når det gjelder poliklinikkenes arbeidsform og innhold i framtiden? Er de i samsvar med de nasjonale faglige retningslinjene eller har de andre innfallsvinkler?

​StaRus-konferansen tar hvert år opp et aktuelt tema fra rusfeltet. Metoden er Open Space, en konferanseform der struktur og temaene bestemmes av deltagerne. Alle kan løfte fram et tema, alle kan diskutere i den gruppen de ønsker. Brukerne er sterkere representert på denne konferansen, og de får en tydeligere stemme, enn i andre foraer en kan sammenligne med. Nærmere 20 % av deltagerne har brukererfaring. Totalt deltok i underkant av 100 personer på årets konferanse.

Her er de viktigste anbefalingene som kom fram:

Tilgjengelighet

Behovet for fleksibilitet ble tatt opp i flere av gruppene. Perspektivene er ulike. På den ene siden en faglig begrunnelse for å være til stede og støtte faglig svake miljøer, som små kommuner – på den andre siden fleksibilitet for å gjøre det enklere å benytte seg av klinikkenes tjenester. Drop-in og brukerstyrte stoler illustrerer tankegangen.

 • Øke tilgjengeligheten til polikliniske tjenester for både brukere og (små) kommuner
 • Være til stede i kommunenes lavterskeltibud
 • Tilby drop-in, særlig til pasienter i avslutning for å hindre drop-out
 • «Brukerstyrte stoler»
 • Brukerne bør få større innflytelse over hvordan poliklinikkene skal fungere
 • Tilstedeværelse er viktig i de små kommunene ved faktisk behov – «samtale og samhandling»

Ambulerende tjenester

Ambulerende tjenester ble ansett som et viktig satsingsområde og ble framhevet under flere av konferansens temaer. I tråd med retningslinjenes anbefalinger ble det lagt vekt på dette som metode for å nå unge og at tjenestene bør være like omfattende som de som tilbys i poliklinikkene.

Når poliklinikkene tar i mot pasienter med omfattende problematikk fordres det endring av tilnærminger, eksempelvis økt grad av ambulant behandling.

Selvhjelpsgrupper, brukerorganisasjoner og likemannsarbeid

Dette er tre stikkord for en utvikling som har skutt fart de siste årene. Vett og forstand finnes også utenfor spesialisthelsetjenesten, og holdningen til frivillig arbeid og selvhjelp blir stadig mer positiv.

 • Poliklinikk bør oppfordre pasientene til å delta i ulike aktiviteter og hjelpetilbud
 • Viktig i integrering og rehabilitering
 • Støtte behandlingen med sosial trening og fysiske aktiviteter

Familiearbeid

«Nyere forskning viser at» det er sant, det som både klinikere og pasienter hevder:

 • Inkluder familien tidlig i behandlingsforløpet
 • Jobb systematisk for å få familien til å delta i poliklinisk praksis
 • Øk muligheten for å starte poliklinisk behandling via bekymrede foreldre og samboere/ektefeller (jfr lavterskel)

Timing og tilrettelegging

Uten at det ble sagt eksplisitt, snakker deltagerne om mer individualiserte behandlingsopplegg. Behandling i forhold til den enkeltes forutsetning, legge ny teknologi i verktøykassen og sørge for et bedre nettverk og flere støttespillere.

 • Avklare kognitiv status og tilrettelegge behandling i forhold til dette
 • Involvere partnere, selvhjelpsgrupper og andre støttespillere
 • Utrede mulighet for skole eller jobb
 • Bruke digitale plattformer til oppfølging, som mobil, sms, messenger mm

Øke presisjonen på gode behandlingsforløp for komorbide-/ROP-lidelser

Brukere bør ha mestringsplan som oppdateres kontinuerlig

Økt omsorg for «pensjonistene» i LAR

LAR redder liv, bedrer økonomien og reduserer kriminalitet. Somatiske lidelser er på kort og lang sikt en utfordring for disse pasientene – og for behandlingsapparatet.

 • Drop-in eller utvidet åpningstid
 • Mulighet for helsesjekk, sårstell og tannbehandling
 • Ivareta somatisk helse ved f eks å følge til videre behandling
 • Kommunen: Brukerstyrte senger. Skille ROP- og LAR-gruppene?

Det kan bli mer attraktivt å jobbe i poliklinikk

Noe av denne konferansens styrke er muligheten for å ta opp temaer som ellers faller utenfor «ruskonferansen». Denne gangen ble rekruttering til poliklinikkene tatt opp som tema. Hva skal til for at fagfolk skal velge poliklinikken som karriere?

 • Arbeide målrettet for en jevn kjønnsfordeling
 • Mulighet for å følge pasientens behandling videre i forløpet
 • Forske på effekten av poliklinikkenes tilbud
 • Hospitere i andre deler av behandlingstilbudet

En oppsummering:

StaRus-konferansen er et forum for alle som jobber for rusfeltet. Dette var en kort oppsummering av en hel bunke med referater og destillerte anbefalinger fra gruppene. På en konferanse der rammene er løse og alle stemmer har samme verdi, er det lettere å ta i mot råd. Faglige retningslinjer er ovenfra og ned, lokale ønsker og behov kan ses på som råd og velmente forslag til å harmonisere reglenes praktisering til beste for hele rusfeltet.