Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar for å sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Vurderingsenheter

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innebærer at vurderingene gjenspeiler tverrfaglighet (i motsetning til øvrig spesialisthelsetjeneste hvor det er medisinskfaglig vurderinger som legges til grunn). Lege, psykolog og sosialfaglig kompetanse skal komme til uttrykk ved vurderinger for inntak til TSB. Selve beslutningen kan legges til legespesialist såfremt tverrfagligheten kommer til syne i selve vurderingsarbeidet. Vurderingsenhetene er Ruspoliklinikk ung Stavanger, Ruspoliklinikk ung Sandnes, Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS), LAR Helse Stavanger og Rogaland A-senter. I tillegg yter disse vurderingsenhetene poliklinisk og ambulante tjenester.

Henvisninger til vurderingsenhetene sendes fra helse- og sosialtjenestene, fastleger, barnevernstjensten, fengselshelsetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste.
Vurderingsenhetene vurderer hvorvidt avrusing, poliklinisk og/eller institusjonsbehandling er egnet behandlingsnivå, og henviser videre til TSB-institusjoner.

Om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (pdf)

Tilbud i Helse Stavangers opptaksområde (18 kommuner)

Ruspoliklinikk ung Stavanger
Ruspoliklinikk ung Sandnes
Oppsøkende behandlingsteam (OBS)
LAR Helse Stavanger
Rogaland A-senter
Gauselskogen behandlingsenter
Veksthuset i Rogaland
Frelsesarmeens behandlingssenter
Crux TSB Stavanger

Øvrige TSB-tilbud i Helse Vest

(under arbeid)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.