HELSENORGE

Veiviserprosjektet

Veiviserprosjektet et nettverksprosjekt for å fremme recovery i alle tilbud og styrke likemenn. Avdelingen legger vekt på brukerstyring for å fremme gode forbedringsprosesser for pasienter/ brukere av våre tjenester gjennom å styrke pasienters autonomi på hans/hennes vei til et bedre liv.  For å oppnå slike endringer vil vi vektlegge virkemidler som kan øke brukermedvirkning.

Flere avdelinger og DPS-er samarbeider allerede med kommuner, brukerorganisasjoner, likemenn, KS, Fylkesmannen og Helse Fonna om en slik innsats. Ledere har lagt et grunnlag for slike forbedringsprosesser også på systemnivå.

Brukeren står i fokus som en selvstendig aktør samtidig som personens sosiale kontekst mobiliseres. Mange av elementene i en recoverytilnærming er allerede tatt i bruk i denne regionen. Recovery handler om den enkeltes vei til deltakelse i samfunnet, om å oppnå sine mål i livet, og om å leve et godt liv på egne premisser, også i perioder der den psykiske helse av ulike grunner er brutt ned:

Recovery handler om å skape seg et meningsfullt og tilfredsstillende liv, slik som personene selv definerer det, med eller uten symptomer og problemer som kan komme og gå. (Shepherd, Boardman & Slade 2008)
Veiviser prosjektet har satt opp 5 hovedtemaer som har hver sin arbeidsgruppe.

  • Brukermedvirkning
  • Illness management and recovery (IMR)
  • Bruk av likemenn
  • Opplæring av likemenn i samarbeid med kommunene
  • Forskning – systematisk evaluering

Prosjektet har utviklet selvhjelpsverktøy og driver opplæring av likemenn.

Veiviserprosjektet: Hillevågsveien 8, 4010 Stavanger. Tlf: 91368708

Fant du det du lette etter?