SESAM gratulerer Audun Osland Vik-Mo med doktorgraden

14. juni 2019 forsvarte Audun Osland Vik-Mo avhandlingen “Neuropsychiatric symptoms in dementia: long-term course and neuropathology” og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Bilde av flere mennesker

Fra venstre: Leder av disputasen, Dennis Nilsen (UiB), Førsteamanuensis Bjarte Stubhaug (UiB), doktorand Audun Osland Vik-Mo, 1. opponent Professor Gill Livingstone (University College London) og 2. opponent Ph.D. Karin Persson (Nasjonal kompetasetjeneste for Aldring og helse). Foto: Karoline Testad/SESAM

Vik-Mo er spesialist i psykiatri og har vært PhD-stipendiat ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling – SESAM og Universitetet i Bergen. I tillegg jobber han som overlege klinikk psykisk helsevern voksne, Avdeling alderspsykiatri ved Stavanger universitetssjukehus. Etter endt disputas fortsetter Vik-Mo å forske videre i 50% postdoktorstilling finansiert av Helse Vest på temaet «Deciphering the mechanisms of neuropsychiatric symptoms in people with dementia».

Vik-Mo har brukt data fra Demensstudien på Vestlandet (DemVest), som er en prospektiv klinisk-patologisk kohortundersøkelse av demens i tidlig fase på Vestlandet med hovedvekt på demens med Lewy-legemer. Studien er anerkjent takket være god diagnostikk og langvarig oppfølging. DemVest-studien har rekruttert pasienter fra Stavanger, Haugesund og Bergen mellom 2005 – 2008 og totalt 223 pasienter med demens har vært fulgt i inntil 12 år.                                                                                     

Hensikten med studien var å undersøke hvordan nevropsykiatriske symptomer ved demens utvikler seg gjennom sykdommen. Nevropsykiatriske symptomer er en samlebetegnelse for atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens og inkluderer symptomer som angst, depresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, aggresjon, avvikende motorisk atferd, apati eller endringer i appetitt og søvnmønster. I tillegg til å undersøke underliggende årsaker for de mest alvorlige symptomene. 

Funnene fra studien viser at selv pasienter med mild demens har alvorlige nevropsykiatriske symptomer. Andelen som har alvorlige grad av symptomer (1 av 5) holder seg ganske stabilt gjennom demensutviklingen. De fleste pasienter har episodiske symptomer, og det gjev en god naturlig prognose over lang tid, men også stor risiko for tilbakefall. Pasienter med Lewy-legemedemens har mer symptom tidlig, men dette utlikner seg over tid. Pasienter med Alzheimers sykdom har mer vedvarende og alvorlige symptom, spesielt de med blanding av vrangforestillinger, vandring og aggresjon. 6 av 10 demenspasienter ha gjentatte psykotiske symptom, noe som er mer enn tidligere antatt. Et nytt funn var også at alvorlige og stabile psykosesymptom i Alzheimers sjukdom var assosiert med en særskilte blodåreskade kalla cerebral amyloid angiopati.     

Avhandlingen viser at god diagnostikk og strukturert utredning av psykiatriske symptomer er viktig for å kunne gi en god og individualisert behandling i av personer med demens. Funnene baner vei for betre behandlingsstudia for nevropsykiatriske symptom ved demens.

​Fakta om nevropsykiatriske symptomer:

  • Nevropsykiatriske symptomer er en samlebetegnelse for atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens og inkluderer symptomer som angst, depresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, aggresjon, avvikende motorisk atferd, apati eller endringer i appetitt og søvnmønster
  • Nevropsykiatriske symptomer er tett forbundet til sykeheimsinnlegging og ressursbruk
  • Det finnes ingen effektiv medikamentell behandling, og miljøtiltak er ofte ressurskrevende
  • Utvikling av behandling har vært vanskelig på grunn av manglende bakgrunnskunnskap om symptomene


Hovedveileder har vært: Professor Dag Årsland, forskningssjef på SESAM

Medveileder har vært: Professor Vidar M. Steen, Universitetet i Bergen