HELSENORGE

SESAM gratulerer Martha Therese Gjestsen med doktorgraden

2. april 2019 forsvarte Martha Therese Gjestsen avhandlingen "Informing an assistive living technology intervention to prevent hospitalisation for home-dwelling older persons" og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Sammen med bedømmelseskomiteen

F.v. Professor emerita Bjørg Karlsen, UiS, Professor emeritus Henning Boje Andersen, Danmarks Tekniske Universitet, Dr Martha T. Gjestsen, UiS/SESAM. Foto: SESAM

Gjestsens doktorgradsstudie har vært en del av et større samarbeidsprosjekt mellom SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus, Regionalt Forskingsfond vest ved Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger (UiS) og NORCE (tidligere IRIS). Stavanger kommune var prosjekteier i doktorgradsstudien.

Hensikten med studien var å undersøke hvordan velferdsteknologi kan brukes for å forebygge sykehusinnleggelser for eldre som bor hjemme. Gjennom sin forskning har Gjestsen identifisert aktuelle pasientgrupper hvor det kan være potensial for å forebygge sykehusinnleggelse, dette ble gjort ved kartlegging av alle innleggelser til sykehus over en ett-års periode for hjemmeboende eldre som mottar hjemmesykepleie i en kommune.

Videre har hun intervjuet kommunale ledere og helsepersonell i hjemmebaserte tjenester for å identifisere aktuelle pasientgrupper og potensielle teknologiske løsninger samt beskrive faktorer som er sentrale i forbindelse med implementering av velferdsteknologi i kommunen.
Funnene fra studien viste at den vanligste årsaken til innleggelse i sykehus var behov for videre medisinsk oppfølging. Det ble også funnet en sammenheng mellom økende alder og sykehusinnleggelser på grunn av generell nedsatt allmenntilstand, og sammenheng mellom menn og infeksjonsrelaterte sykehusinnleggelser.


Videre viste studien at helsepersonell er motivert til å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, men en generell mangel på organisatorisk modenhet i kommunen, ved for eksempel manglende teknologisk infrastruktur og tilgjengelige ressurser er et hinder for implementering.
I studien identifiserte helsepersonell som jobber i hjemmebaserte tjenester potensielle teknologiske hjelpemidler og potensielle sykdommer hos hjemmeboende eldre som kan være relevante med henblikk på å forebygge innleggelser.

Hovedveileder har vært:  Professor Ingelin Testad, University of Exeter
Medveiledere har vært: Professor Siri Wiig, Universitetet i Stavanger, Professor Kolbjørn K. Brønnick, Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus.