Grundig og god rapport fra Sivilombudsmannen etter besøk ved Klinikk psykisk helsevern voksne

Stavanger universitetssjukehus har mottatt rapporten etter Sivilombudsmannens besøk ved Klinikk psykisk helsevern voksne i januar 2017. Sykehuset opplever rapporten som grundig og god.

Sykehuset har lykkes i å redusere beltebruk

Stavanger universitetssjukehus er fornøyd med at Sivilombudsmannen i sin rapport fra de besøkte sengepostene melder at de fleste pasientene i hovedsak opplever seg behandlet humant, hyggelig og med respekt av miljøpersonalet. Både pasienter og ansatte oppgav at de over tid hadde opplevd en dreining i institusjonskulturen i en positiv retning. Sivilombudsmannen konstaterer i rapporten at sykehuset har lykkes i arbeidet med å redusere beltebruken. Vi vil fortsette arbeidet for å få til en ytterligere reduksjon.

Samtidig uttrykker Sivilombudsmannen bekymring over at flere pasienter utsettes for inngripende skjerming fra medpasienter, og dette sees delvis i sammenheng med bygningsmessige forhold. Skjerming av pasienter skjer når pasientene av behandlingsmessige grunner ikke har godt av å være sammen med sine medpasienter, og er et lovlig virkemiddel etter psykisk helsevernloven. Isolering av pasienter er et annet lovlig virkemiddel, men skal bare brukes når det er helt nødvendig for å hindre at en pasient skader seg selv eller andre. Det er den totale mengde skjerming og isolering Sivilombudsmannen har reagert på, samt måten skjermingen blir gjennomført på. Ledelsen i Klinikk psykisk helsevern voksne vil nå gjennomgå Sivilombudsmannens rapport og hans kommentarer vedrørende dette.
Besøksrapport Stavanger universitetssjukehus 9.-12.januar 2017 (sivilombudsmannen.no)
 

Mål om redusere bruken av tvang generelt

– Det er et mål fra vår side å redusere bruken av tvang generelt, dette gjelder også skjerming, sier klinikksjef Helle Schøyen. – Ofte står ansatte i en dilemmasituasjon når det anvendes tvang. Ledelsen ved Klinikk psykisk helsevern voksne vil vurdere hva vi sammen med de ansatte kan gjøre for å redusere bruken av tvang ytterligere, og da skjerming/isolering spesielt.  

– Vi har startet et arbeid som går i riktig retning, sier Schøyen. – Nå vil vi ta med oss Sivilombudsmannens synspunkter i det videre arbeidet for en ytterligere reduksjon.

tvang historikk.PNG
Utvikling over tvangsmiddelvedtak 2014-2016 (helsenorge.no)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne (helsenorge.no)