eMestring

eMestring (også kjent som eMeistring) er veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon.

eMeistring holder ferielukket i uke 28, 29 og 30. Hvis du opplever forverring i denne perioden, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Ambulant Akutteam (AAT) eller legevakt.

eMestring (eller eMeistring på nynorsk) er veiledet internettbehandling som inneholder de samme elementene som ordinær kognitiv atferdsterapi med behandler i poliklinikk. SUS kan tilby den til deg som bor i Sør-Rogaland.

 • Behandlingen varer inntil 14 uker. 
 • Behandlingen er nettbasert, og du får ukentlig kontakt med behandler via meldinger i programmet. 
 • Behandlingen er inndelt i kapittel med tekst du skal lese og oppgaver du skal gjøre. 
Med internettbehandling slipper du reisevei til behandlingen, og du får mulighet til å jobbe med behandlingen når det passer best for deg - uten at du trenger henvising fra fastlegen din.
eMestring (eMeistring) er et behandlingstilbud for pasienter Helse Vest, og det er Sola distrikstpsykiatriske senter som leder dette i Helse Stavanger.

 
Utvidet informasjon om behandlingen finner du lenger ned på siden under «Behandlingsprogrammene». Der finner du også første modul i hvert av behandlingsprogrammene. eMestring har også en egen side på Facebook (drevet av Helse Bergen).

Vil du å komme raskt i gang med behandlingen?

Du kan selv ta direkte kontakt med eMestring (eMeistring). Du trenger ikke henvisning fra fastlegen. Vi anbefaler at du leser informasjonen du finner under «Behandlingsprogrammene» før du starter med eMestring.

 
Husk at du må være over 18 år for å starte med eMestring.
Søknad om eMestring (link til helsenorge.no)

Pålogging for pasienter i behandling

 • Problemer med å logge inn? Ta kontakt med Sola distriktspsykiatriske senter på telefon 51 51 53 08. Chrome og Safari er anbefalt ved innlogging i eMeistring.

Kontakt oss

​Ragnhild Erga Gundersen, teamleder for eMestring ved Stavanger universitetssjukehus og psykolog ved Sola distriktspsykiatriske senter. Telefon 941 77 293.

Kom i gang med behandlingen (henvisning)

 • Du kan enten bli henvist til eMestring via fastlege eller andre steder i spesialisthelsetjenesten. Men du kan også henvise deg selv.
 • eMestring vurderer om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp dersom henvisningen ikke kommer fra spesialisthelsetjenesten.
 • Pasienter som - ut fra henvisning - er aktuelle for behandling, vil som hovedregel få tilbud om en vurderingssamtale hos eMeistring innen to til tre uker. eMestring holder til ved Sola distrikstpsykiatriske senter. Vurderingssamtalene kan enten foregå ved fysisk oppmøte ved Sola DPS eller via videosamtale.
 • eMestring har ikke akuttilbud. Dersom det skulle oppstå økt risiko for selvmord eller mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter under behandlingen i eMestring, er det den lokale spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for å ivareta pasienten. eMestring må på forhånd ha fått kontaktinformasjon til lokal distriktspsykiatriske senter (DPS). Ved behov for vurdering av selvmordsfare eller utvikling av alvorlig psykisk lidelse, vil eMestring ta kontakt med pasienten sitt lokale DPS og henvise til akuttvurdering der.

eMestring egner seg ikke for disse personene

 • Moderat til høy suicidalfare, der behovet for ivaretakelse og tilsyn fører til at behandling over internett ikke er tilstrekkelig. Dette utelukker også personer som for nylig har gjennomført suicidforsøk.
 • Psykoseproblematikk. Dersom pasienten har fungert stabilt uten pågående psykotiske symptom over tid, og har en behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten som kan ivareta og følge h*n opp ved behov kan en motta behandling i eMeistring for komorbid panikkangst, sosial angst eller mild til moderat depresjon.
 • Ubehandlet alkohol- eller narkotikaproblematikk, eller medikamentavhengighet som kan være til hinder for behandlingen.
 • Nylig oppstartet eller endring av dose psykofarmakabehandling. Effekt av medikamentet bør først evalueres. Pasienten må ha stått på stabil dose 4 uker før oppstart i eMeistring.
 • Jevnlig bruk av B-preparat. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikament og disse bør seponeres før henvisning. Kontakt eMestring dersom du ønsker å diskutere unntak.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse.
 • Alvorlig depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikke funnet evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personer med bipolar depresjon. Personer med godt regulert bipolar lidelse kan ha nytte av og få behandling for komorbid panikklidelse eller sosial angst.
 • Lav motivasjon eller annen funksjonspåvirkning (for eksempel høy initiativløshet eller konsentrasjonsvansker) som gjør det vanskelig å gjennomføre internettbehandling, som krever høy grad av ansvarstaking. Ustabile eller vanskelige ytre forhold, for eksempel livskriser, kan også gi nedsett funksjon og problemer med å følge opp behandling over internett.
 • Personer med lese- og/eller skrivevansker, inklusivt vansker med det norske språket, kan ha utfordringer med å gjennomføre programmene da de inneholder store mengder tekst og skriveoppgaver.
 • Bosted utenfor Norge.
 • Forventet fravær på mer enn to uker i løpet av behandlingsperioden.
 • Komorbiditet som erfaringsmessig kan vanskeliggjøre veiledet internettbehandling er: GAD, hypokondri, PTSD og engstelig/ unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Dette må henvisningen inneholde

 • Pasientdata
  Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.
 • Vurdering av rett til helsehjelp
  Informasjon om vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten når det er foretatt (hvem har vurdert, datoer, frister, innfridde frister).
 • Tilhørende DPS
  Hvilken DPS/poliklinikk tilhører er pasienten? eMestring behøver kontaktinformasjon i tilfelle behov for kontakt ved akutte situasjoner.
 • Henvisningsdiagnose
  Hoveddiagnose og eventuelt bidiagnose. Dersom eMeistring skal gi et tilbud må pasienten sitt hovedproblem være sosial angst, panikklidelse med/uten agorafobi eller moderat depresjon.
 • Bakgrunn
  Oppvekstforhold, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, boforhold, arbeid, trygd, individuell plan. Sjekk spesielt ut om pasienten har lese- og/eller skrivevansker, om h*n kan forstå norsk på et god nivå, og om h*n har tilgang til internett.
 • Psykiatrisk sykehistorie
  Tidligere betydningsfulle symptomer og problemer, tidligere diagnoser, tidligere behandling og utbytte av denne. Har pasienten tidligere erfaring med bruk av selvhjelp?
 • Aktuelt
  Aktuelle problemer som pasienten søker behandling for (debut, årsaksforhold, symptom, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet), herunder opplysninger omkring evt. rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko. Angi pasientens motivasjon for denne type behandling og hvilken informasjon pasienten har fått om behandlingsformen.
 • Relevant somatisk problematikk
  Foreligger det ustabile og/eller uavklarte somatiske tilstander?
  Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse.
 • Medikamentbruk
  Preparatnavn, formulering, styrke, dosering.
  Her bør det spesielt angis hvor lenge pasienten har stått på aktuell psykofarmaka og evt. bruk av B-preparat. Jevnlig bruk av B-preparat gjør behandling i eMeistring kontraindusert. Behandlingstilbudet foregår som hovedregel uten bruk av angstdempende medikament og disse bør seponeres før henvisning. Pasienten må kunne motiveres for eksponering for fryktede situasjoner uten medikamentell støtte, og h*n må tåle symptomtrykket som følger av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (samme dose de siste 4 ukene) med annen psykofarmaka er uproblematisk sammen med eMestring.
 • Vurdering med begrunnelse for henvisning
  Diagnose, selvmordsrisiko, problemforståelse, prognose.
  Angi pasientens motivasjon for denne type behandling og hvilken informasjon pasienten har fått om behandlingsformen.

Forskning

Se publikasjoner fra tidligere forskning på eMestring. Alle pasienter blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlingen til forskning (helsebergen.no).


 

Sikkerhet

På grunn av elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMestringsprogrammene, bruker vi det høyeste sikkerhetsnivået vi har i Norge. Det betyr at du behøver sikkerhetsnivå fire for å logge deg på. Sikkerhetsnivå fire er ment for sikring av sensitiv informasjon.

Sikkerhetsnivå fire er definert av norske myndigheter og blir forvaltet av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eMeistringprogrammene med sikkerhetsnivå 4 skjer via BankID og Buypass.

Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille sammen med din behandler i eMeistring.

Har du spørsmål om sikkerhet eller annet i tilknytning til eMeistringprogrammene, ta kontakt med oss.

 

Fant du det du lette etter?