eMestring

eMestring er veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon.

eMestring (eller eMeistring på nynorsk) er rettledet internettbehandling som inneholder de samme elementene som ordinær kognitiv atferdsterapi med behandler i poliklinikk. 

 • Behandlingen varer inntil 14 uker. 
 • Behandlingen er nettbasert, og hver uke får du veiledning fra en behandler.
 • Behandlingen er inndelt i kapittel med tekst du skal lese og oppgaver du skal gjøre. 
Med internettbehandling slipper du reisevei til behandlingen, og du får mulighet til å jobbe med behandlingen når det passer best for deg.
Utvidet informasjon om behandlingen finner du lenger ned på siden under «Behandlingsprogrammene». Der finner du også første modul i hvert av behandlingsprogrammene. eMestring har også en egen side på Facebook (drevet av Helse Bergen).

Hvordan kommer jeg i gang med behandlingen?

 • Du må ha henvisning fra fastlege eller din behandler i spesialisthelsetjenesten for å få denne behandlingen. Du må også være over 18 år.
 • Henvisninger blir tatt imot per brev eller som elektronisk henvisning.
 • eMestring er et behandlingstilbud for pasienter Helse Vest, og det er Sola distrikstpsykiatriske senter som leder dette i Helse Stavanger.
 • Fra andre regioner enn Helse Vest må henvisningen gå via spesialisthelsetjenesta. Pasienten må der være utredet og fått diagnose panikklidelse, sosial angst eller moderat depresjon.

Pålogging for pasienter i behandling

Kontakt oss

Jørn Andrè Kaarstad Idsal, fagleder og leder ved Sola distriktspsykiatriske senter. Telefon 941 68 055.

Ragnhild Erga Gundersen, teamleder for eMestring ved Stavanger universitetssjukehus og psykolog ved Sola distriktspsykiatriske senter. Telefon 941 77 293.

Henvisning

 • eMestring vurderer om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp dersom henvisningen ikke kommer fra spesialisthelsetjenesten.
 • Pasienter som ut fra henvisning er aktuelle for behandling, vil som hovedregel få tilbud om en vurderingssamtale hos eMeistring innen to til tre uker. eMestring holdet til ved Sola distrikstpsykiatriske senter. Pasientene må møte her for vurderingssamtale(r).
 • eMeistring har ikke akuttilbod. Dersom det skulle oppstå økt risiko for selvmord eller mistanke om utvikling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter under behandlingen i eMeistring, er det den lokale spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for å ivareta pasienten. eMeistring må på forhånd ha fått kontaktinformasjon til lokal DPS. Ved behov for vurdering av selvmordsfare eller utvikling av alvorlig psykisk lidelse, vil eMestring ta kontakt med pasienten sitt lokale DPS og henvise til akuttvurdering der.

eMestring egner seg ikke for disse personene

 • Moderat til høg suicidalfare, der behovet for ivaretaking og tilsyn fører til at behandling over internett ikkje er tilstrekkeleg. Dette utelukkar også personar som nylig har gjennomført suicidforsøk.
 • Psykoseproblematikk. Dersom pasienten har fungert stabilt utan pågåande psykotiske symptom over tid, og har ein behandlingskontakt i spesialisthelsetenesta som kan ivareta og følgje h*n opp ved behov kan ein motta behandling i eMeistring for komorbid panikkangst, sosial angst eller mild til moderat depresjon.
 • Ubehandla alkohol- eller narkotikaproblematikk, eller medikamentavhengigheit som kan utgjere eit hinder for behandling.
 • Nylig oppstarta eller endring av dose psykofarmakabehandling. Effekt av medikamentet bør først evaluerast. Pasienten må ha stått på stabil dose 4 veker før oppstart eMeistring.
 • Jevnleg bruk av B-preparat. Behandlingstilbodet føregår som hovudregel utan bruk av angstdempande medikament og desse bør seponerast før tilvising. Kontakt eMeistring dersom du ønsker å diskutere unntak.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjarterytmeforstyrringar eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lågt blodtrykk eller graviditet er ikkje foreinleg med behandlinga for panikkliding.
   Alvorleg depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikkje funne evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personar med bipolar depresjon. Personar med godt regulert bipolar liding kan ha nytte av og få behandling for komorbid panikkliding eller sosial angst.
 • Lav motivasjon eller annan funksjonspåverknad (f.eks. høg initiativløyse eller konsentrasjonsvanskar) som gjer det vanskeleg å gjennomføre internettbehandling, som krev høg grad av ansvarstaking. Ustabile eller vanskelege ytre forhold, for eksempel livskriser, kan også gje nedsett funksjon og vanskar med å følgje opp behandling over internett.
 • Personar med lese- og/eller skrivevanskar, inklusivt vanskar med det norske språk, kan ha utfordringar med å gjennomføre programmet grunna store mengder tekst og skriveoppgåver ein skal gjennom.
 • Bustad utanfor Norge.
 • Forventa lengre fråvær enn to veker i løpet av behandlingstida.
 • Komorbiditet som erfaringsmessig kan vanskeleggjere rettleia internettbehandling er: GAD, hypokondri, PTSD og engsteleg/ unnvikande personlighetsforstyrring.

Dette må henvisningen inneholde

 • Pasientdata
  Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.


Forskning

Se publikasjoner fra tidligere forskning på eMestring. Alle pasienter blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlingen til forskning (helsebergen.no).


Sikkerhet

Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringsprogramma nyttar vi det høgaste sikkerheitsnivået vi har i Norge. Det betyr at du treng sikkerheitsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerheitsnivå 4 er meint for sikring av sensitiv informasjon, det høgaste nivå vi har i Norge i dag.

Sikkerheitsnivå 4 er definert av norske myndigheter og vert forvalta av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eMeistringprogramma med sikkerheitsnivå 4 skjer via BankID og Buypass. 

Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille saman med din behandlar i eMeistring.

Har du spørsmål om sikkerheit eller anna tilknytta eMeistringprogramma, ta kontakt med oss.Fant du det du lette etter?