Helsenorge

Fire måneders intensivt behandlingsprogram

Vi har dessverre inntaksstopp for dette gruppetilbudet inn til videre.

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. Det er kun 18 pasienter årlig som får behandling i 4-månedersgruppen.

Ved gruppepoliklinikken behandler vi ulike typer psykiske lidelser, med hovedvekt på angst- og depresjonslidelser. Noen av dem vi tilbyr behandling sliter med alvorlige ettervirkninger etter traumer og overgrep. Gruppepoliklinikken har lenge vært spesielt opptatt av å finne gode tilnærminger til dette. Personer som ofte opplever problemer i mellommenneskelige forhold, kan få belyst og bearbeidet dette i gruppe sammen med andre. Enkelte personlighetsforstyrrelser kan altså ha god nytte av gruppeterapi.

Eksklusjonskriterier

Gruppepoliklinikken kan ikke ta imot pasienter med psykose eller pasienter som aktivt tenker på å begå selvmord.  Pasienter som har vanskelig for å kontrollere sine impulser, for eksempel sinne eller selvskading, får ikke tilbud om plass før de er i en mer stabil fase. Vi har erfaring med at personer som er paranoide i forhold til andre mennesker;  «på vakt» eller mistenksomme, ofte ikke får et godt utbytte av gruppeterapi, og at gruppedynamikken også kan bli skadelidende.

Vi gjør spesielt oppmerksom på:

Oppmøte

Gruppebehandlingen forutsetter at den enkelte pasient kan møte opp fire dager i uken over ca. 18 uker. Behandlingen gir ikke rett til pasienttransport, slik at man må kunne komme til og fra behandlingen på egen hånd 

Rusmidler og vanedannende legemidler

Det er ikke anledning til å bruke vanedannende medisiner (for eksempel valium eller sterke smertestillende tabletter) eller rusmidler mens en er pasient ved gruppepoliklinikken. Dette gjelder alle såkalte A- og B-preparater, selv om disse medisinene er foreskrevet av lege.

Betaling

En må betale vanlig egenandel inntil frikortgrense.
NB! Den første perioden mottar pasienten regninger, og må betale disse selv om de passerer frikortsgrensen. Dette tilbakebetales av HELFO i etterkant.

Oppstart

Hver januar og august er det inntak av inntil 9 pasienter. Som hjelp til vår vurdering/kvalitetssikring vil pasienten måtte fylle ut selvutfyllingsskjema ved oppstart, under veis og ved avslutning av behandlingen. Pasienten må også skrive under på en behandlingsavtale som omfatter taushetsplikt. 

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Lege eller annen off. godkjent behandler henviser til gruppepoliklinikken gjennom inntaksteamet ved Gruppepoliklinikken, Stavanger DPS. Inntaksteamet vurderer hver henvisning individuelt. Vanligvis er det lang ventetid før en kan begynne i behandling.

Redegjør kort for bakgrunn, tydeliggjør at det søkes om 4mndrs behandling, informasjon om pasientens tlf.nr. og hvem som er fastlege.

Inkluderingskriterier: At en sliter med seg selv, i relasjon til jobb eller familie. At en er villig til å se nærmere på ev. egne bidrag til hvorfor en sliter. At pasienten forstår at egenaktivitet er avgjørende i behandlingen. At en kan ta ansvar for å komme til og fra behandlingen på egenhånd.

Ekskluderingskriterier: Bruk av A/B-preparater, pågående rusmisbruk eller selvskading, at en er aktiv suicidal eller har alvorlig brist i realitetstestingen (psykose) 

Krav om individualbehandler: Pasienten skal ha fastlege og ved behov poliklinisk individualbehandler

Henvisningsadresse:

Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken

Pb 8100, 4068 Stavanger

Henv. i DIPS:

PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

 

Hvorfor gruppeterapi?

Mennesker som sliter med psykisk sykdom og nervøse plager kjenner ofte at vanskene oppleves mer plagsomme i samvær med andre mennesker. I gruppeterapi får du en mulighet til å finne ut mer om hvem du er, og om hvordan du reagerer overfor andre mennesker. Kanskje har du vært "fanget" i spesielle måter å være på som har begrenset din livsutfoldelse og dine muligheter. Mange sliter med skam og skyldfølelse og med en opplevelse av å være alene om å ha slike problemer. Når en deler vanskelige ting med andre hjelper det de fleste til å unngå opplevelsen av å være helt alene med problemet en har slitt med. Ved å arbeide med deg selv lærer du å forstå deg selv bedre, slik at du kan finne mer hensiktsmessige måter å forholde deg til andre på. Du kan også lære av å observere hvordan andre i gruppen takler deres problemer. Dette kan være en hjelp til å fungere bedre i hverdagslivet - og til å oppnå en følelse av bedre kontroll og mestring i vanskelige situasjoner. Vi får regelmessig tilbakemelding fra pasienter om at denne behandlingsformen har vært viktig og nyttig for dem.
 

UNDER

Varigheten av den intensive delen av behandlingen er ca. 4 måneder, hvor du møter 3 dager i uken til gruppeterapi og i tillegg ukentlig til individualterapi. Intensiv del blir etterfulgt av et halvt år med ukentlige gruppesamtaler.

Behandlingen er lagt opp i faser:

  • Første fase: Bli-kjent fase, dele interesser, talenter og mestringsstrategier. Hjelp til forankring i trygge ting, personer, steder osv.
  • Andre fase: Kartlegging av personlige og mellommenneskelige grenser- og hvordan en i hverdagen blir begrenset av problemene en strir med.
  • Tredje fase: Arbeidsfasen - rette fokus mot ett problem/område som en realistisk kan arbeide med i behandlingsopplegget. Hensikten blir å finne et eller flere «verktøy» for problemløsning som en kan ta med seg videre i livet.
  • Fjerde fase: Avslutningsfasen. Overblikk over hvordan opplegget ble for den enkelte - hva en fikk til/ikke fikk til, samt hvordan veien ser ut videre framover.

Litt om de ulike terapiformene i fire måneders programmet

Samtalegruppen


Gruppen består vanligvis av 9 pasienter, 2 ledere og 2 observatører. Det er gruppesamtale 3 ganger i uken (mand, tirsd og torsd), varigheten er 1 time med påfølgende oppsummering fra observatør (5-10 min). 

Lederne vil forholde seg til de fire nevnte fasene, men ellers vil dagens tema i stor grad avhenge av hva gruppemedlemmene selv er opptatt av der og da.

Vanlige forutsetninger for at gruppeterapien (og opplegget generelt) skal fungere er at det som sies i gruppen skal holdes i gruppen. Det vil si at du ikke bør snakke om viktige ting som er tatt opp i gruppen i pauser og lignende, eller til utenforstående. Gruppemedlemmene pålegges en moralsk taushetsplikt. Man skal forholde seg slik at andre som deltar i opplegget ikke vil kunne bli gjenkjent av utenforstående. Før behandlingsprogrammet starter må du ha lagt til rette din livssituasjon slik at du kan møte daglig. Ofte er man ikke bevisst hvor mye det angår andre at man har fravær. Dersom du må være borte, skal du gi beskjed på forhånd, eventuelt på telefon.

Individualsamtaler        


Hver pasient har ukentlig samtale med sin individualbehandler. Det er satt av fast tid til dette, vanligvis på onsdager eller fredager. Her er det anledning til å arbeide på tomannshånd og her kan en ha fokus på ting som oppstår i gruppen eller på hjemmebane. Dette kan igjen gi muligheter for nye innsikter i egne bidrag til hvorfor det blir vansker i forhold til andre mennesker eller situasjoner. 

Kunstterapi                                                                   


Mange er flinke med ord, men ord kan også være et stengsel. I kunst-terapien får du hjelp til å uttrykke deg gjennom kreative metoder. Du kan for eksempel få hjelp til å uttrykke vanskelige følelser gjennom leire, collage, rollespill og så videre. Kort sagt, der er få begrensninger i uttrykksmåten.

Kroppsbevissthetsterapi


Kropp og sinn henger sammen. Det er en helhet. Kroppsbevissthet handler om å bli mer oppmerksom på, og bli kjent med hva som skjer i kroppen - med fornemmelser, reaksjoner og følelser. Målet med kroppsbevissthetsterapien er at du blir bedre kjent med kroppen din, kanskje lærer den å kjenne på en ny måte, og forstår den bedre. På den måten kan kroppen din bli en naturlig og trygg del av din person.

Vi gjør enkle bevegelser og gir oss tid til å lyttet til kroppen, legge merke til og uttrykke det vi opplever og føler. I kroppsbevissthetstimene søker vi trygghet, balanse og bakkekontakt. Deretter blir vi kjent med våre grenser, og øver på å sette grenser på en måte hvor man både ivaretar egen integritet, og kan skape gode relasjoner.

Hver time avsluttes med oppmerksomhetsøvelse/avspenning. Disse timene vil kunne vekke mange følelser, både positive og mindre positive, men for å kunne ivareta og være seg selv, en det er viktig å kunne lytte til kroppen. Med tiden kan kroppsopplevelse kanskje bli noe trygt og godt for deg.

Metaforgruppe


Metaforgruppen bruker folkeeventyr for å øke innsikt og forståelse. I eventyrene kan vi gjenkjenne egne problemer. Problemene i eventyrene blir løst gjennom positive tanker, følelser og handlinger. Hensikten med gruppen er å overføre erfaringene til vår egen hverdag.

Problemløsningsgruppe


I denne gruppen fokuserer vi på et bestemt problem som vi skal løse. Vi tar utgangspunkt i hva vi tenker, og prøver å finne realistiske og konkrete mål som kan styrke vår selvfølelse og vårt selvbilde. Til hvert gruppemøte presenterer en pasient et problem som gruppen i fellesskap skal prøve å løse.

Undervisning (psykoedukasjon)


Det å få kunnskap om psykiske lidelser og hvordan mestre dem er en vesentlig del av behandlingen. I undervisningen belyses mange aktuelle temaer og lidelser. Her er det fritt til å stille spørsmål og å komme med kommentarer. Utbyttet av undervisningen er oftest størst når en selv er aktiv og spørrende.

Medikamentell behandling


De fleste fortsetter med de medisinene de brukte før oppstart hos oss. Noen ganger vil det være hensiktsmessig å slutte med medisiner eller starte med nye medisiner. Mange bruker ikke medisiner i det hele tatt. Behovet for medikamentell behandling vurderes kontinuerlig, og behandler kan komme med anbefalinger. Det er du som velger ut fra de råd du får.  Psykiater eller LIS-lege ved Gruppepoliklinikken kan vurdere medisineringen og skrive ut eventuelle resepter.

 

Kontakt med pårørende

I løpet av den andre måneden får pasientene tilbud om å invitere noen av sine nærmeste (familie, venner, tillitsperson) til en "pårørendekveld". Formålet er at familien/nære kjente kan få vite litt om behandlingsopplegget og treffe personalet. Er det behov for familie- eller parsamtaler, kan det avtales.

Samtale med barn som pårørende

Personalet er nå pålagt å innhente fakta fra våre pasienter om aktuelle barn. Foreldre blir bedt om å informere barna om muligheten for å komme til samtale med personalet her, slik at barna mest mulig fritt kan redegjøre for sin situasjon og hvordan foreldres problemer/lidelse eventuelt virker inn på deres hverdag.

Oppsummeringsmøte før avslutning

Mot slutten av programmet kaller vi inn henvisende instans, samt fastlegen til et samarbeidsmøte hvor du som pasient også deltar. En vil her gjennomgå hvordan behandlingen ble så langt og lufte føringer for veien videre.
 

ETTER 

Etterbehandling i polikliniske grupper

Etter at intensiv del/fire måneders programmet er fullført tilbys ukentlig poliklinisk gruppe det påfølgende halvår. En forutsetning er at en har kunnet gjøre nytte av intensiv del og at det er et tilstrekkelig antall gruppemedlemmer som ønsker dette tilbudet (minimum 5).  Denne gruppen består av medlemmer en kjenner fra intensiv del. Her kan en ukentlig dele erfaringer med bruk av de «verktøy» en har fått til rådighet i løpet av behandlingen og hvordan en takler utfordringer i hverdagen – i forhold til familie eller jobb/utdanning.

I tillegg vil det være individualsamtaler med behandler fra gruppepoliklinikken annenhver uke.

Resultater

Vi kan ikke love at du blir frisk, men vil legge til rette for at du selv kan finne nøkkelen til å komme videre. Utbyttet av behandlingen er naturlig nok avhengig av hvor mye du selv investerer i behandlingen. Mange pasienter gir uttrykk for at det var møtet med andre pasienter som hadde størst betydning for dem. Gruppepoliklinikken deltar i Dagbehandlingsnettverket hvor omkring 20 enheter i landet deltar i et faglig nettverk og hvor vi sender anonymisert informasjon om behandlingen inn til en felles database. Deltakelsen i dette nettverket hjelper til en god kvalitetssikring av behandlingen.

Vi gjør oppmerksom på at endringer i opplegget kan finne sted underveis.          


KONTAKTINFORMASJON

Stavanger DPS Gruppepoliklinikken

Johanna Pääjärvi, leder, psykiater, tlf. 51514627
Bente Stønjum, avd. sykepleier tlf. 51514634
Kathrine Håvardstein, overlege, tlf. 51514633
Cicilia Mathiesen, sekretær tlf: 51514590 

Telefon: 51 51 45 00
Besøksadresse: Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 StavangerFant du det du lette etter?