Pasientforløp

Mobilt palliativt team (MPT) har igangsatt et prosjekt for å utarbeide et palliativt pasientforløp. Det er ansatt en prosjektleder i 20 % stilling fra februar 2015 for å drive dette arbeidet - og arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra SUS og fra kommune.

Palliativt pasientforløp vil gi en helhetlig beskrivelse av pasientens kontakter med de ulike delene av helsevesenet i løpet av den palliative fasen av sykdomsforløpet. Målsettingen er å sikre forutsigbare og likeverdige helsetjenester og behandlingsforløp for den palliative pasienten og de pårørende.