Samarbeid

Henvisning sendes til palliativt senter og vurderes av inntaksteam. I samråd med henvisende lege vurderes behov for innleggelse i palliativ sengepost eller oppfølging av mobilt palliativt team (MPT) der pasienten er.

​Dersom det ikke er plass på palliativ sengepost, tar lege i palliativt senter kontakt med henvisende lege for å finne beste løsning for pasienten. Innleggelse i moderavdeling med oppfølging av MPT vurderes.

Utskrivelse fra palliativ sengepost fortrinnsvis til kommunen. Dersom det ikke er plass på LE/sykehjem, må pasienten tilbake til moderavdeling i påvente av plass. Kort liggetid, det vil si 5-7 dager, tilstrebes, og det er avgjørende at moderavdeling raskt tar pasientene tilbake når avansert palliativ behandling anses gjennomført, og pasienten kan fortsette videre palliativ behandling på et lavere behandlingsnivå.

Ved oppfølging av MPT i avdeling/hjemme/sykehjem har ansvarlig lege på stedet hovedansvaret for pasienten. MPT har ansvar for å følge opp startet behandling i samarbeid med pasientansvarlig lege/sykepleier samt legge en plan for videre oppfølgning.

For å få gode pasientforløp vektlegges nært samarbeid med lindrende enheter i kommunene, fastlegene og hjemmetjeneste/ressurssykepleiere/sykehjem.

Palliativt senter ønsker å bidra med kompetanseheving i sykehuset og i primærhelsetjenesten, og som en del av dette arbeidet bidra til drift av Nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Nettverket består per i dag av over 100 ressurssykepleiere fordelt på alle 18 kommuner og sykehusavdelinger på SUS, og anses som viktig samarbeidspartner for gode pasientforløp.