HELSENORGE

The North Sea Race Endurance Exercise Study (NEEDED)

Akutt- og langtids-effekter av å delta i Nordsjørittet på mosjonistnivå.

​Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen. Mosjonister lever gjennomsnittlig 7 år lenger enn fysisk inaktive, og redusert kondisjon er en av de sterkeste prediktorer for utvikling av hjerte-karsykdom og død. En positiv endring i evne til surstoffopptak under aktivitet vil redusere risikoen for hjerte-karsykdom og død.

Effekt av kronisk trening og mosjon på hjerte-karsykdom

Fysisk inaktivitet er et økende problem. Den europeiske tidsbruksundersøkelsen (HETUS) viser at Norge ligger nest nederst i Europa i samlet daglig fysisk aktivitet knyttet til transport, turer, trening, og idrett. Samtidig har det vært en økning i fysisk aktivitet i fritiden løpet av perioden 1985-2011. For mange er de store mosjonskonkurransene slik som Nordsjørittet en viktig motivasjonsfaktor for å drive med organisert trening. Det har vært et økende antall mosjonskonkurranser og et økt antall deltakere de siste årene.
 
Intensiv fysisk aktivitet er imidlertid ikke uten risiko, selv om risikoen for plutselig død i løp av konkurranse er meget liten. Det er beregnet ett dødsfall per million maraton timer. I Vasaloppet (90 km langrennsløp) var det til sammen 13 dødsfall blant til sammen 698 102 deltakere i tidsrommet 1970-2005. I et stort materiale fra Frankrike er det estimert en risiko for plutselig hjertedød under trening og konkurranse på 4,6 dødsfall pr. million/år. I forhold til den helsemessige gevinsten av å trene regelmessig, synes altså risikoen for hendelse under konkurranse å være beskjeden.  
 
Det tilgjengelige datamaterialet er imidlertid mangelfullt på flere områder. Det mangler data på gevinst og risiko ved intensiv fysisk aktivitet hos sannsynlig friske personer. Systematisk innsamling av biomarkører, slik som blodprøver og EKG, samt grundig datainnsamling av treningstilstand og belastningsintensitet under langvarig kondisjonskrevende konkurranse, kan bidra til å klargjøre grensen mellom gevinst og risiko ved denne type fysisk aktivitet.
 

Formål

  1. Samle informasjon om sammenhengen mellom en langvarig hard fysisk belastning og endringer i biomarkører (blodprøver) før og etter en sykkelkonkurranse hos sannsynlig friske personer uten kjent hjerte-karsykdom
    a) Vurdere positive/negative effekter på kardiovaskulære risikomarkører, som kolesterol, triglycerider, blodsukker, hvile, hjertefrekvens, og blodtrykk
    b) Vurdere økning i risikomarkører: Skademarkører for hjertet: Troponin og kreatinkinase, EKG
  2. Evaluere sammenhengen mellom punkt.1 og risiko for hendelse på kort sikt (innen 1 uke) og på lang sikt (opptil 20 år)
  3. Evaluere sammenhengen mellom endringer i biomarkører, treningsnivå og fysisk yteevne
  4. Etablere «normalverdier» for endringer i blodprøver etter fysisk aktivitet, definere fysiologiske endringer i blodprøver hos friske personer som deltar i slike konkurranser. 
     

Milepæler for gjennomføringen

Pilotstudien NEEDED 2013 ble gjennomført i tilknytning til Nordsjørittet 2013 og datainnsamling er gjennomført. En rekke publikasjoner er under utarbeidelse. Pilotstudien ble gjennomført i en skala 1:10 i forhold til hovedstudien og ga verdifull informasjon om logistiske aspekter, studiedesign og oppfølging. 97 personer som fullførte Nordsjørittet 2013 ble inkludert i studien av et totalt antall på 160 som meldte sin primærinteresse ved annonsering av studien via internett.

Basert på de foreløpige resultatene i NEEDED 2013 er det gjort justeringer i studieprotokollen for neste fase: NEEDED 2014. 1600 personer som var påmeldt til Nordsjørittet 2014 ble invitert til å delta i studien. Av disse ble 1071 deltakere inkludert og 1013 gjennomførte prosjektet med fullt sett måledata.

Deltakerne ble undersøkt 24 timer før, samt 3t og 24t etter fullført ritt. Det forventes at De ca 60 deltakerne som hadde høyest risiko for hjertesykdom vurdert ut fra blodprøver (høysensitiv TnI) tatt etter rittet ble henvist til CT angiografi for å utelukke en reell hjertekar-sykdom.

De som samtykket til deltakelse, har også gitt tillatelse til at prosjektleder kan hente ut data om fremtidig hjertesykdom fra offentlige registre i opptil 20 år, for å kartlegge sammenhengen mellom målte risikomarkører i dag og faktisk sykdomsutvikling i fremtiden.

Helse Stavanger HF ved Forskningsdirektøren er Forskningsansvarlig for prosjektet etter Helseforskningsloven. NEEDED-prosjektet følger Helse Stavanger’s interne regler for forskning, er innmeldt i Helse Stavanger’s interne prosjektregister, og lagrer personidentifiserbare data på Helse Vest’s forskningsserver.

I samsvar med Helse Stavanger’s interne regler håndteres de forretningsmessige forholdene omkring NEEDED og eventuelle avtaler om finansiering av Stavanger Helseforskning AS, på vegne at prosjektorganisasjonen.
 

Result​​ater

Hele grunnlagsmaterialet er nå innsamlet fra de totalt 1110 deltakerne som fullførte prosjektet i 2013 eller 2014. Prosjektet er dermed det største i sitt slag som noensinne er registrert i verden. Det er et betydelig arbeid å bearbeide datasettet for statistisk analyse. Det forventes at resultater kan foreligge våren 2015, og disse skal offentliggjøres i form av vitenskapelige artikler i internasjonale fagtidsskrifter.
Planen for registrering og analyse av langtidsdata vil bli besluttet når resultatene fra grunnlagsmaterialet foreligger.

Organisering

​​Prosjektgruppe

Stein Ørn (prosjektleder)
Rolf Bergseth
Tor Harald Melberg
Øyvind Skadberg
Jone Selvåg
Torbjørn Aarsland

Prosjektgruppen har ansvar for medisinsk-faglig utvikling av prosjektet, innhenting av lovpålagte og interne godkjenninger, organisering og fremdrift innenfor etablerte budsjetter, og all publisering. Rettighetene til studien og publiseringen av resultatene eies av prosjektgruppen.


​Styringsgruppe

Fra Nordsjø​​r​​ittet

Odd Børge Skjærseth (styreleder «Nordsjørittet» og styringsgruppeleder)
Siri Ommedal (daglig leder «Nordsjørittet»)

Fra Helse Stavan​​ger

Stein Ørn

Fra Stavanger Helseforsknin​g AS

Torbjørn Aarsland

Styringsgruppen har ansvaret for inngåelse av nødvendige kontrakter, overordnet ansvar for å utforme medieplan og mediestrategi, og ha tilsyn med at prosjektet gjennomføres innenfor de formelle godkjenninger og avtaler som foreligger til enhver tid.​

Fant du det du lette etter?