Person med skygger i bevegelse. Foto.

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser

NKB er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus. Tjenesten ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2003 for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av sykdomsgruppene Parkinsons sykdom, dystoni og tremor, og bidra til likeverdig tilgang til kompetansen i hele landet.

NKB samarbeider tett med Norges Parkinsonforbund og Norsk Dystoniforening


Mer om Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Tjenesten retter seg både mot helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og pårørende, og skal bidra til helhetlige behandlingsforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning, kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre. Norsk Parkinsonregister og biobank ble opprettet i 2016. Tjenesten skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det kan etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

NKB skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

• Bygge opp og formidle kompetanse

• Overvåke og formidle behandlingsresultater gjennom f. eks. kvalitetsregister og biobank

• Delta i forskning og etablering av forskernettverk

• Bidra i relevant undervisning

• Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere

• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

• Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

NKB har etablert en faglig referansegruppe med representanter fra alle landets regionale helseforetak og brukerrepresentant. NKB rapporterer årlig til Helsedirektoratet om sin virksomhet. 

Ansatte

Guido Alves, leder/nevrolog, professor
Karen Rinden Simonsen, administrativ leder

Eldbjørg Fiske, spesialkonsulent, ph.d.
Veslemøy Hamre Frantzen, førstekonsulent/sykepleier
Marthe G. Førland, forsker/ ph.d.-stipendiat
Michaela D. Gjerstad, nevrolog, overlege/førsteamanuensis
Jodi M. Grødem, forsker, ph.d.
Ylva H. Hiorth, fysioterapeut, ph.d.
Simon G. Møller, seniorforsker/professor
Johannes Lange, forsker, ph.d.
Anita Laugaland, sykepleier
Kenn Freddy Pedersen, nevrolog/postdoktor
Anders Bjørnestad, LIS-lege/ph.d.-stipendiat
Janete Chung, forsker/postdoktor
Aleksander H. Erga, psykolog/ph.d.-stipendiat
Kristin A. Lunde, forsker/ph.d.-stipendiat
Viktoriia Pozdniakova, LIS-lege, ph.d.-stipendiat
Matias Rake, LIS-lege, ph.d.-stipendiat

Referansegruppen

Ole Bjørn Tysnes, Helse Vest - Leder av referansegruppen
Bjørg Waro, representant Helse Midt-Norge  
Espen Benjaminsen, representant Helse Nord  
Espen Dietrichs, representant Helse Sør-Øst  
Guido Alves, representant Helse Vest  
Krisztina Johansen, representant Helse Sør-Øst  
Magne Wang Fredriksen, brukerrepresentant  Norsk Parkinsonregister og biobank

Norsk Parkinsonregister og biobank ble opprettet i 2016 på initiativ av forskere og klinikere ved NKB. Registeret er for tiden under oppbygning og har som mål å være i drift i løpet av 2018. Se egen nettside for mer informasjon.

ParkinsonNet

Parkinsons sykdom er en lidelse med mange ulike symptomer, både motoriske og ikke-motoriske. Pasientene krever tverrfaglig oppfølging som er tilpasset hver enkelt siden forløpet og symptombildet kan variere sterkt fra person til person.
ParkinsonNet er utviklet i Nederland og er en modell for systematisk utdanning og opplæring av ulike profesjoner som håndterer pasienter med Parkinsons sykdom, etablering av tverrfaglige nettverk og effektiv samhandling mellom disse. Modellen inkluderer også grundig informasjon til pasienter og pårørende gjennom brosjyrer, lærings- og mestringskurs og nettsider. Modellen har vist gode resultater i Nederland i form av økt selvstendighet og redusert bistandsbehov og antall fallskader.

Som et pilotprosjekt er modellen under utprøving i Rogaland og Oslo. I Rogaland er det nylig gjennomført et tredagers grunnkurs for ergo- og fysioterapeuter. Tilsvarende kurs skal gjennomføres i Oslo i januar 2018. Deltakerne skal samles jevnlig og får oppfølging via webinarer og veiledning fra utviklerne i Nederland. Modellen vil evalueres fortløpende med tilbakemelding fra deltakerne via skjemaer og intervjuer. Målet er å kunne tilby best mulig og tilpasset oppfølging til pasienter med Parkinsons sykdom.

Her finner du en oversikt over ergoterapeuter og fysioterapeutersom har gjennomført ParkinsonNet grunnkurset i Rogaland . På Norges Parkinsonforbund sine sider finner du også en oversikt over fagpersoner i ParkinsonNet.


 

Aktuelt

Om Bevegelsesforstyrrelser

  • Dystoni

    Her kan du lese mer om dystoni og behandling av dystoni

  • Parkinsons sykdom

    På denne siden finner du mer informasjon om symptomer og behandling av Parkinsons sykdom

  • Tremor

    Her kan du lese mer om tremortilstander

Forskning og fagutvikling

Ressurser og publikasjoner

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.