HELSENORGE

Alzheimer sykdoms-assosierte varianter i SORL1 akselererer demensutvikling ved Parkinsons sykdom

Den vanligste årsaken til demens i verden er Alzheimers sykdom (AS), forårsaket av dannelsen av proteinaggregater i hjernen kalt plakk og "tangles". Tilsvarende plakk og tangles kan også finnes i hjernen til noen personer med Parkinson sykdom (PS)- demens, noe som tyder på at demens ved PS kan utvikles gjennom samme mekanismer som forårsaker AS. Hva som forårsaker dette, eller øker risikoen hos enkelte pasienter, er fortsatt ukjent.

illustrasjon DNA

En variant av SORL1-genet er forbundet med økt risiko for demens ved Parkinsons sykdom og viser felles mekanismer med Alzheimers sykdom 

Text in English follows below.Arbeid fra NKB og den norske ParkVest-studien (publisert i Neurosci Lett. 2018 May 1;674:123-126) var rettet mot å identifisere mekanismer som forårsaker demens ved PS. Forfatterne undersøkte genetiske varianter i et gen som heter SORL1 - en spennende kandidat som øker risikoen for AS og som sannsynligvis spiller en rolle i plakkdannelsen. Forfatterne fant at PS-pasienter som var bærere av en variant av SORL1, kalt A528T, hadde økt risiko for å utvikle PS-demens sammenlignet med “ikke-bærere”. Videre hadde disse individene endringer i nivåene av proteinkomponentene av plakk og tangles i cerebrospinalvæsken.
Dette arbeidet viser at AD-risikofaktor SORL1 også er forbundet med økt risiko for demens ved PS, noe som tyder på at det kan være felles genetiske bidrag til AS og PS-demens.

Hva betyr dette?

50 til 80 prosent av pasientene med PS utvikler demens. PD-demens kan forårsake alvorlig funksjonsnedsettelse og negativt påvirke både pasientens og familiemedlemmers livskvalitet, samt byrden på pleiepersonalet. Identifikasjonen av genetiske varianter som modifiserer risikoen for å utvikle PD-demens, selv om det bare er i liten grad, kan bidra til å forklare hvilke mekanismer som fører til demens og til å lede søket etter behandlinger. Mer forskning er nødvendig for å bekrefte denne effekten av SORL1 i andre populasjoner, og for å teste om andre viktige AD-risikogener også spiller en rolle i PD demens.


Text in English:

Alzheimer disease associated variants in SORL1 accelerate dementia development in Parkinson’s disease


The most common cause of dementia in the world is Alzheimer’s disease (AD), which is caused by the formation of protein deposits in the brain called “plaques” and “tangles”. These same plaques and tangles can also be found in the brains of some people with PD dementia, suggesting that dementia in PD can develop through the same mechanisms that cause AD. What causes this to happen in PD or increases the risk in certain patients remains unknown.
Recent work from NKB and the Norwegian ParkWest, [published in Neurosci Lett. 2018 May 1;674:123-126] aimed to identify mechanisms that cause Parkinson's disease (PD) dementia. The authors investigated genetic variants in a gene called SORL1 – this was an exciting candidate as it is known to increase the risk of AD and probably plays a role in plaque formation. The authors found that PD patients that carried a variant in SORL1 called A528T were at increased risk of developing PD dementia compared to non-carriers. Furthermore, these individuals had changes in the levels of the proteins components of plaques and tangles in their cerebrospinal fluid.
This work provides evidence that the AD risk factor SORL1 is also associated with increased risk of incident dementia in PD, suggesting that there may be shared genetic contributions of AD and PD dementia.

What Does It Mean?

50 to 80 percent of those with PD develop dementia. PD dementia can cause server disability and negatively affect both the patients’ quality of life and that of family members and caregivers.  The identification of genetic variants which modify the risk of developing PD dementia, even if only by a small amount, can help to explain what mechanisms lead to dementia and help to guide the search for treatments. Further research is needed to confirm the effect of SORL1 in other populations, and to test if other top AD risk genes also play a role in PD dementia.