HELSENORGE
Anbefalinger fra NKB

Koronavaksinasjon for personer med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme

Koronavaksinasjonen har nylig startet i Norge, men tilgangen til vaksinene er ennå begrenset. Vaksinasjonen foregår i kommunene etter Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge for koronavaksinasjon. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser anbefaler som hovedregel at personer med Parkinsons sykdom eller atypisk parkinsonisme tar koronavaksinen så snart de får tilbud om det. 

Bilde av ampuller med koronavaksine


Koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna har nylig blitt gitt betinget (midlertidig) godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Europakommisjonen. Godkjenningene gjelder også i Norge. I tillegg har AstraZeneca søkt om betinget godkjenning for sin vaksine, og flere andre vaksinekandidater er under utvikling. Betinget godkjenning betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert.

Ut fra kunnskapen vi har i dag anbefales som hovedregel at personer med Parkinsons sykdom tar koronavaksinen så snart de får tilbud om det. Denne anbefalingen gjelder også, og i særlig grad, personer med atypisk parkinsonisme («Parkinson pluss»). 

Begrunnelsen for anbefalingen er at 

  • Parkinsons sykdom og særlig atypisk parkinsonisme kan føre til symptomer som innebærer økt risiko for et mer alvorlig forløp av covid-19
  • Effekten av godkjente koronavaksiner i kliniske utprøvingsstudier er god, samtidig som risikoen for alvorlige bivirkninger er lav
  • Vi forventer at vaksinene er like effektive og trygge for personer med Parkinson sykdom og atypisk parkinsonisme som for andre
  • Det ikke er grunn til å anta at vaksinene svekker effekten av parkinsonbehandlingen

Det gjøres likevel oppmerksom på forhold der koronavaksinasjonen bør utsettes (f.eks. ved forkjølelsessymptomer, febersykdom o.l.) eller ikke gjennomføres uten en individuell og helhetlig vurdering av ansvarlig lege (f.eks. ved alvorlig skrøpelighet, respiratoriske problemer, kort forventet levetid). Se FHIs nettsider  for mer utfyllende informasjon.

Koronavaksinasjon foregår i kommunene. Det er per dags dato begrenset tilgang til godkjente koronavaksiner slik at disse gis etter prioriteringsrekkefølgen utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI). Det er usikkert når den enkelte med Parkinsons sykdom eller atypisk parkinsonisme vil få tilbud om vaksine. Dette er blant annet avhengig av bosituasjon, alder og komorbiditet. De fleste vil komme i gruppene 4-7 i FHIs gjeldende prioriteringsrekkefølge, mens beboere i sykehjem, utvalgte helsepersonellgrupper og de som er eldre enn 74 år prioriteres høyest (gruppene 1-3). Den enkelte vil bli kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon etter FHIs prioriteringsrekkefølge for koronavaksinasjon. 

For mer generell informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet vises til FHIs nettsider.Fant du det du lette etter?