HELSENORGE

Digital møteplass for beboere og pårørende på sykehjem

I april 2020 fikk SESAM tildelt midler av Stiftelsen DAM og deres Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Tasta sykehjem.jpg

Tasta sykehjem tar i bruk Berntsen


DAM-programmets formål var å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Som en følge av besøksrestriksjoner som ble innført som smittevernstiltak på sykehjem, har vi sammen med FOKUS; SESAMs nettverk for forskningssykehjem og Norwegian Smart Care Cluster, utviklet et prosjekt som tar sikte på å redusere sosial isolasjon og ensomhet hos personer som bor på sykehjem. Ved å tilby en digital arena gjennom telekommunikasjonsroboten Berntsen, kan personer som bor på sykehjem få ivaretatt sitt behov for sosial kontakt og kommunikasjon med pårørende og venner. Prosjektet tar sikte på å undersøke gjennomførbarheten av et slikt prosjekt ved å beskrive personalets og pårørendes opplevelse av å bruke telekommunikasjonsroboten og hvilke faktorer som spiller inn på opptak og bruk av teknologiske løsninger i sykehjem. Berntsen er utviklet av Innocom i samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte i Stavanger kommune.


To avdelinger på Tasta sykehjem er med på prosjektet, som startet i juni 2020 og vil fortsette utover høsten. Beboere og deres pårørende får teste Berntsen, ved at beboerne kan prate med sine pårørende samtidig som de kan se dem på skjermen. Pårørende kan bevege og styre roboten fra en app på mobilen og kan derfor bevege seg rundt sammen med beboeren, uten å være tilstede på sykehjemmet.