HELSENORGE

Ny artikkel fra Ragnhild Djønne Østerhus

Ny artikkel på SESAM er publisert i forbindelse med Ragnhild Djønne Østerhus sin doktorgradsavhandling om legemiddelbruk og prognose.

Hensikten med PhD studien hennes er å øke kunnskapen om legemiddelbruk og prognose relatert til sykehusinnleggelse og død hos personer med mild demens.

Ragnhild Djønne Østerhus.jpg

Ranghild Djønne Østerhus

I denne nye artikkelen er alle sykehusinnleggelser fra diagnosetidspunktet og fem år frem i tid analysert. Studien bruker data fra den store demensstudien på Vestlandet, DemVest. DemVest ble påbegynt i 2005 og inkluderte personer med mild demens helt frem til 2013.
 
I Østerhus sin artikkel undersøkes det om det er forskjeller i antall innleggelser mellom personer med demens og den generelle befolkningen. I tillegg undersøkes det om det er forskjell i risiko for sykehusinnleggelser blant personer med Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens, og hvorvidt demografiske eller sykdomsrelaterte forskjeller kan forklare en eventuell forskjell. Studien har anvendt data fra diagnosetidspunktet samt analysert data over sykehusinnleggelser i fem år etter diagnosetidspunktet. 

Resultatene fra studien tyder på at personer med Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens har henholdsvis 1,3 og 2 ganger så mange innleggelser som den generelle befolkningen med samme alder. Videre viste studien at personer med Lewylegeme demens hadde kortere tid til første sykehusinnleggelse etter diagnose, flere innleggelser og flere sykehusdager enn personer med Alzheimers sykdom. Etter at det ble justert for alder, kjønn og somatisk sykdom hadde personer med Lewylegeme demens fortsatt høyere risiko for innleggelse, men forskjellen var ikke lenger signifikant.

En sykehusinnleggelse kan være en stor belastning for både pasient og pårørende og ikke minst helsevesenet. Denne studien er viktig da informasjon om risiko for sykehusinnleggelse er nyttig for at helsepersonell skal kunne planlegge omsorgstjenester og gi tilstrekkelig og relevant informasjon til pasienter og familier etter hvert som demenssykdommen skrider frem. Det trengs likevel mer kunnskap og fremtidige studier bør undersøke om det er innleggelser som potensielt kan forebygges.   

Hele artikkelen kan leses her


Hva er forskjell på Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens

Lewylegeme demens: Typiske symptomer er langsomme bevegelser, skjelvinger, og stivhet i kroppen. Veldig vanlig at symptomene varierer mye. Både fra dag til dag og i løpet av dagen. Etter hvert oppstår hukommelsesproblemer, mestringssvikt og språkproblemer.

Alzheimers sykdom: Typiske symptomer er hukommelsesproblemer, sviktende orienteringsevne og språkproblemer. Både yngre og eldre kan få Alzheimers sykdom, men det er mest vanlig hos eldre.

Du kan lese mer om de ulike typene demens her: https://nasjonalforeningen.no/demens/ulike-typer-demens/