HELSENORGE
Ny studie fant:

Personer med demens hadde lavere livskvalitet enn personer som ikke hadde demens

11. desember 2020 forsvarte Arnt Egil Ydstebø avhandlingen «Home-dwelling persons with dementia. The impact of individual and organizational factors on the use of health resources and quality of life” ved det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Arnt Egil Ydstebø 2021.jpg

Arnt Egil Ydstebø

Hensikten med doktorgradsprosjektet var å øke kunnskap om hvordan hjemmeboende personer med demens bruker primærhelsetjenester inkludert formelle og uformelle tjenester i hjemmet, og hvilke faktorer som påvirker bruken. Samt, å øke kunnskapen om livskvalitet hos personer med demens og hvordan demografiske og sykdomsrelaterte faktorer påvirker livskvaliteten. 


Funnene fra prosjektet viste at hjemmeboende personer med moderat til alvorlig demens konsulterte fastlegen sjeldnere enn hjemmeboende med mild demens eller uten kognitiv svikt. Livskvaliteten til hjemmeboende tjenestemottakere endret seg lite over 18 måneder, og personer med demens hadde lavere livskvalitet enn personer som ikke hadde demens. Depresjon var viktigste faktor som påvirket livskvaliteten.
I siste måned før innleggelse i sykehjem ytte nærmeste pårørende mesteparten av hjelpen med lite hjelp fra øvrig sosialt nettverk. Omfang av uformell omsorg var betydelig høyere enn formell omsorg uavhengig av bosituasjon.


Hovedveileder har vært: seniorforsker Corinna Vossius.
Medveiledere har vært: forsker Sverre Bergh, forsker Jurate Saltyte-Benth, professor Geir Selbæk og professor Kolbjørn K. Brønnick.