HELSENORGE
Doktorgraden tyder på at personer med Lewylegeme demens har dårligere prognose relatert til sykehusinnleggelser og dødelighet

Ragnhild Djønne Østerhus fant få uheldige legemiddelkombinasjoner i sin doktorgrad

30. oktober 2020 forsvarte Ragnhild Djønne Østerhus avhandlingen «Medication use and Prognosis in People with Alzheimer’s Disesase and Lewy Body Dementia – hospitalization and mortality» ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen.

Hensikten med doktorgradsprosjektet var å øke kunnskapen om legemiddelbruk og prognose relatert til sykehusinnleggelser og død hos personer med mild Alzheimers sykdom og Lewy legeme demens.

Ragnhild disputas 2.jpg

Ragnhild Djønne Østerhus disputerte 30. oktober 2020

Gjennom sin forskning fant Ragnhild at pasienter med demens hadde flere innleggelser og høyere dødelighet sammenlignet med den generelle befolkningen. Videre viste forskningen at pasienter med Lewylegeme demens hadde kortere tid til første sykehusinnleggelse, flere innleggelser, flere liggedøgn på sykehus og kortere levetid etter diagnosetidspunkt sammenlignet med pasienter med Alzheimers sykdom.

Nesten halvparten av pasientene brukte fem eller flere legemidler og 45% av pasientene brukte psykotrope legemidler. Det var likevel få pasienter som brukte potensielt uhensiktsmessige legemidler eller hadde uheldige legemiddelkombinasjoner. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom bruk av psykotrope legemidler og tid til første sykehusinnleggelse eller død. Doktorgradsprosjektet bidrar med ny kunnskap om legemiddelbruk og prognose blant personer med ulike former for demens og er et viktig bidrag både til forskningsfeltet og klinisk praksis.

Doktorgradsprosjektet har benyttet data fra den store demensstudien på Vestlandet, DemVest. DemVest er en longitudinell kohort studie som ble påbegynt i 2005 og inkluderte personer med mild demens helt frem til 2013. Doktorgradsprosjektet er del av et større prosjekt, «Use of Health Care Resources and Carer Burden over time» som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Hovedveileder har vært: førsteamanuensis Svein Kjosavik.
Medveiledere har vært: professor Dag Årsland, førsteamanuensis Arvid Rongve og seniorforsker Corinna Vossius.