Helsenorge

Viktig informasjon til deltakere på våre kurs

Viktig informasjon til alle som er deltakere på demensomsorgens ABC, eldreomsorgens ABC og musikkbasert miljøbehandling.

Alle ABC-seminarene vil bli avlyst frem til påske.

​Grunnet restriksjoner vedrørende Koronaviruset må vi avlyse en del seminar fremover.

Alle ABC-seminarene vil bli avlyst frem til påske.

Følg med på hjemmesiden for mer informasjon.

Se også retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse:

I forbindelse med koronavirus blir nå flere ABC-fagseminar avlyst. Vi beklager dette! Se også info på våre nettsider https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/avlyser-arrangementer-p%C3%A5-grunn-av-korona-virus/

Aldring og helse har stor forståelse for at ansatte som er i gang med en ABC-opplæring gjerne vil følge ordinær progresjon. For å komme dette i møte gir vi her eksempler på alternativ til fagseminar som kan gjennomføres lokalt for å få godkjent opplæringen:

1. Gjennomfør to ekstra gruppesamlinger à to timer med alternativt opplegg, til sammen minimum 4 timer. Dette inkluderer også gruppeoppgavene.
2. Mulighet for å samle små grupper og følge undervisning via streaming eller annet, minimum 4 timer.

Forslag til faglig innhold i gruppesamlinger:

• Se fagfilm eller følg en undervisning og lag tilhørende refleksjonsoppgaver
• Bruk av lokale ressurser som kan undervise i små grupper, presentere prosjekter eller tilsvarende

Eksempler på filmer og materiale kan være:
• https://vimeo.com/user4698339
• https://www.aldringoghelse.no/alderspsykiatri/psyk-it-info/
• https://www.aldringoghelse.no/utviklingshemning/digitalt-oppl%C3%A6ringsmateriell-hos-utviklingshemning-og-aldring/