HELSENORGE

Årsrapporten 2018 er publisert!

Kort oppsummert sier vi: et kvalitativt godt og travelt år! Kvalitetsregister for rusbehandling(KVARUS) fikk nasjonal status og BrukerPlan er tatt i bruk av så mange kommuner at tallene nå er nasjonalt representative. KORFORs kveldsskole har nådd ut til et stort publikum av brukere, pårørende og fagfolk. Tre PhD-er ble avlagt, 15 forskningsprosjekter pågår og godt over 20 artikler og rapporter ble publisert.