BrukerPlan 2016 er publisert

Kommunenes kartlegging av personer med rusproblemer viser at levekårene for denne gruppen gradvis er forverret de siste tre årene. Andel tjenestemottakere med svært omfattende bruk av rusmidler har økt, og utgjorde 16 prosent av alle som fikk tjenester i 2016. Tjenestemottakerne med rusproblemer er utenfor det ordinære arbeidslivet og er i stor grad avhengige av økonomisk hjelp og trygdeytelser fra NAV. Ni prosent av mottakerne er bostedsløse.

Kommunene har også kartlagt personer med psykiske helseproblemer som får tjenester fra kommunen og NAV. Det er få bostedsløse blant disse mottakerne, og andelen som har svært dårlige levekår er liten. Dette tyder på at målrettet arbeid for denne del av befolkningen har gitt gode resultater.

Les hele rapporten her