Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (ruslidelse)

Målet for utvikling av kvalitetsregister for behandling av ruslidelse er å identifisere innhold i-, forhold og hendelser rundt behandlingsforløp som bidrar til mestring av avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler. Vi har valgt å anlegge et livsløps- eller forløpsperspektiv både når det gjelder bruk av rusmidler og behandling.

Et kvalitetsregister kan både bidra til å bedre behandlingsinnsatsen for den enkelte behandler i sitt møte med pasient og styrke den totale behandlingsinnsatsen. Gjennom parallelle tidsserieanalyser ønsker vi å kunne si noe om hvordan ulike dimensjoner i et behandlings- og misbruksforløp står i forhold til pasientens egen aktivitet og hvordan dette påvirker mestring. Vi tenker at behandling av ruslidelse er mer enn en enkelt behandlingssekvens på poliklinikk eller institusjon. For å komme ut av avhengigheten har pasientene ofte behov for flere ”runder med behandling”, innsatser fra mange tjenesteytere og ikke minst støtte fra formelle og uformelle nettverk. Kvalitetsregisteret ønsker å fange opp dette samspillet og å analysere hvordan de ulike innsatsene kan spille sammen med(eller mot) pasientens egen aktivitet når det gjelder å mestre avhengigheten og problemer knyttet til denne.
Hoveddimensjonene i registeret er:
•           Demografiske opplysninger og sosiale forhold          
•           Behandling av ruslidelse      
•           Hendelser som har betydning for utvikling av skadelig bruk eller avhengighet
•           Hva bruker gjør og har gjort for å kunne mestre avhengighet eller skadelig bruk
•           Fysisk helse          
•           Psykisk helse              
•           Forløpet i bruk av rusmidler

Registeret foreligger nå i en tredje excel-versjon som ble ferdigstilt i 2015. Sentrale sjekkpunkter fra pasientsikkerhetskampanjen er tatt inn i registeret. I følge Helse Vest sine styringsdokumenter for 2016 skal alle nye pasienter innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling registreres i kvalitetsregisteret. Den versjonen (Delta) som nå brukes regionalt er betydelig forbedret i forhold til tidligere versjoner.
I mai fikk Helse Stavanger konsesjon fra Datatilsynet for å etablere et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Helse Stavanger fremmet søknad for Helse Vest om nasjonal status for registeret i desember 2015. Ekspertgruppen for nasjonale kvalitetsregistre stilte seg positive til søknaden, men etterspurte en del forbedringer av registeret før en kunne anbefale nasjonal status. Bl.a. ønsket en at registeret ble brukt regionalt en periode slik at erfaringer med bruk av registeret kunne følge en ny saknad. Arbeidet med å få registeret i bruk regionalt er i gang, og KORFOR vil bistå med både opplæring i bruk av registeret og hvordan data som samles inn kan brukes. I løpet av kommende høst vil vi systematisk samle inn erfaringer med den regionale bruken av registeret. I forbindelse med ny søknad om nasjonal status vil vi etablere et nasjonalt fagråd for registeret.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.