HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Ny litteraturstudie om fysisk aktivitet og LAR

I denne litteraturgjennomgangen av fysisk aktivitet og trening for pasienter som mottar legemiddel assistert rehabilitering(LAR) ble det undersøkt hvilken effekt dette har. Litteraturgjennomgangen undersøker også et annet viktig element, erfaringer om å integrere fysisk aktivitet i klinikk.


Av litteraturgjennomgangen av totalt 10 studier, ble det observert positive effekter av fysisk aktivitet og trening.  I bedring av fysisk form, redusert rusbruk og bedring i mental helse. Treningstiltak for denne pasientgruppen bør møte behovene til den enkelte i LAR og helsetjenestene bør vurdere praktiske aspekter som kan påvirke integrering av et sånt treningstilbud. Likevel bør det sies at flertallet av studiene har lavere kvalitet og få deltakere.   

Les hele artikkelen her​