HELSENORGE
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Ting tar tid!

Endringsprosesser for mennesker med et problematisk rusbruk

Rakett

En forsker​ ​ ved KORFOR har skrevet et kapittel i en bok fra Policy​ Press, som kom ut i januar 2022. Boken handler om langtidsrecovery fra problematisk rusbruk, og er en samling studier fra flere land i Europa. I kapittelet fra Norge, beskrives hvordan det norske behandlingssystemet utvikles i takt med kunnskap om hva som fungerer når mennesker ønsker å gjøre endringer i eget liv. Dette handler blant annet om å støtte mennesker til å kunne delta aktivt i samfunnet. Forfatteren skriver at selv om det er et stadig fokus på hva som skal til for at endringer skal kunne skje, er det flere områder som trenger fokus fremover. Disse handler blant annet om tilgang til arbeidsmarkedet, utdanning, meningsfulle aktiviteter i hverdagen, tilgang til boligmarkedet og et godt sosialt nettverk ( Prop. 15S, 2015– 2016​ ). Dette er eksempler på store områder, som ofte krever tid for mennesker å endre på. 

Forfatteren skriver at sosiale perspektiver ved begrepet recovery har blitt forsket lite på, og at fokuset fortsatt for det meste ligger på at individet skal ta ansvaret for endringer selv. Dette krever at man er innovativ, fokusert, og ikke minst har overskudd til å ta tak i store deler av livet sitt. 

Forfatteren bruker eksempler fra blant annet Stayer-studien​ for å vise hvordan kunnskap om endring over lang tid må tas med i betraktning når man skal utvikle rusfeltet. Dette handler om mye mer enn rusbruk i seg selv, eller om korte behandlingsopphold, men heller om viktige tema som handler om livene til mennesker. Her trengs sosial støtte over tid, og et fokus på at endringer kan skje om man er i stand til å jobbe sammen med den det gjelder på gode måter. Da kan områder som sosiale nettverk, jobb, utdanning og andre viktige områder tas tak i på stadig bedre måter.