ABC-modellen

ABC-modellen er et opplæringstilbud til helse- og omsorgspersonell i kommunene som gjennomføres i tverrfaglige studiegrupper på arbeidsplassen. I 2016 passerte modellen 22 000 registrerte deltakere.

​Kontakt

Kristin Aas Nordin​

Fag- og administrativ koordinator
E-post: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Telefon: 51 51 55 63/476 04 541​​


ABC-permene inneholder studiehefter som gir en faglig solid teoretisk framstilling av de ulike temaene, og inviterer til refleksjon over egen praksis i studiegruppene. Dette gir deltakerne økt kunnskap og faglig bevissthet om å utøve helsetjenester tilpasset den enkelte pasientens behov for behandling og omsorg.

I heftene er det lagt vekt på det praksisnære fagspråket, det vil si at medarbeidere med forskjellig utdanning og erfaring skal kunne tilegne seg fagstoffet. Ved bruk av et enkelt, men faglig presist språk, gis deltakerne et redskap for dialog og refleksjon. Sammen utvikler de sin kompetanse i vekselvirkningen mellom teori, praksis og faglige refleksjoner.

Virksomhetsintern opplæring

Deltakerne gjennomfører opplæringen i tverrfaglige, selvdrevne studiegrupper på arbeidsplassen, og deltar på undervisning og erfaringsutveksling på to fagdager for hver perm. Utfra gitte kriterier lager gruppene en egen kontrakt for hvordan de skal samarbeide, hvordan gruppene skal ledes og hvor og når de skal møtes.

Det er ikke eksamen eller krav til skriftlige oppgaver, men ved å dokumentere at fagheftene er lest før hver samling, og deltakelse på minst 80 prosent av gruppemøter og seminarer, får hver deltaker utstedt et studiebevis per perm. Hver kommune oppnevner en egen ABC-kontakt som følger opp gruppene og er bindeledd mot Aldring og helse og våre samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere over hele landet følger opp kommunene i sine områder med veiledning og undervisning ved to fagdager per år. Disse er fagpersoner ved alderspsykiatriske og geriatriske avdelinger i spesialisthelsetjenestene, utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester, interkommunale opplæringsmiljøer og utdanningsmiljøer i videregående skole og ved høyskoler og universiteter.

Demensomsorgens ABC

I Demensplan 2015 er det satset på å utvikle studiematerialet Demensomsorgens ABC som inneholder tre permer, de to første med aktuelt fagstoff om demens, utredning og oppfølging for best mulig behandling av personer med demens. Det legges vekt på pårørendes situasjon og hvordan disse kan støttes. Studieheftene introduserer praktiske observasjonsredskaper og følger anbefalt behandling og tjenester som er beskrevet som satsinger i Demensplan 2015. Dette blir nå videreført i demensplan 2020.

Den tredje permen Demensomsorgens ABC Miljøbehandling, bygger på deltakernes kunnskaper fra de to forrige permene. Med utgangspunkt i personsentrert omsorg vises metoder for å utvikle miljøbehandling i praksis og organisering av miljøtiltakene på individ og gruppenivå. Denne permen anbefales gjennomført i studiegrupper der deltakerne arbeider i samme avdeling eller enhet.
Her kan det også være med nye deltakere som ikke har tatt demensomsorgens ABC perm 1 og 2 , men 50 % må ha gjennomført perm 1 og 2.

Eldreomsorgens ABC

I 2015 vil flere av permene til Eldreomsorgens ABC være oppdatert. Det er laget en ny perm, ABC Aldring og omsorg, som erstatter de to tidligere basispermene (Grunnmur og Reisverk) som gikk over to år. Deltakerne vil dermed bruke ett år på permen, og målet er at personalet i helse- og omsorgstjenestene videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i kommunale tjenestetilbud.

Innholdet i permen legger vekt på oppgavene som skisseres for kommunal eldreomsorg i årene framover blant annet i Melding til Stortinget nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg.

Aktiv omsorg, medbestemmelse, respekt og verdighet er sentrale begreper. Deltakerne må reflektere over egen praksis og virksomhetens oppgaver, organisering og ansvar knyttet til det faktum at pasientene skrives tidligere ut fra sykehus og at pårørende og frivillige vil være viktige aktører i praksisfeltet.

ABC Aldring og omsorg er grunnlaget for å gå videre med kompetanseutvikling knyttet til ulike fagområder. I 2017 kommer fordypningspermen ABC Geriatri i ny utgave, og en annen ny perm er ABC Psykiske sykdommer i eldre år. ABC Funksjonshemning og aldring er revidert i 2014. Eldreomsorgens ABC har også en egen fordypningsperm om Demens.  Det er mulig å ta Demensomsorgens ABC Miljøbehandling etter ABC Demens.

ABC-heftene som lydbøker

Demensomsorgens ABC, Perm 1 og 2 finnes som lydbøker. Etter hvert vil også de nye permene i Eldreomsorgens ABC produseres som lydbøker.
Lydbøkene er beregnet brukt sammen med studieheftene for å kunne lette tilegnelsen av fagstoffet.

Økonomisk støtte til gjennomføring

Fylkesmannsembetene over hele landet er involvert i ABC-satsingen og kommunene har muligheter for å søke om midler til ABC-opplæringen fra Kompetanseløftet 2015 og som videreføres i 2020.

Helsedirektoratet har som en del av Demensplan 2015 og 2020 og Kompetanseløftet 2015 gitt Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse oppdraget med å lede ABC-satsningen og støtter økonomisk, slik at de halvårlige seminarene kan gjennomføres uten kostnader til forelesere. Aldring og helse samarbeider med kompetansemiljøer i spesialisthelsetjenesten, utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester og andre kompetansemiljøer om gjennomføring av seminarene og oppfølging av kommunene.

Kliniske fagstiger

Studiet er godkjent som tellende kurstimer til kliniske fagstiger for Norsk Ergoterapeutforbund, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta (Helsefagarbeidere i Delta og Aktivitørenes landsforbund).
Hver av studiepermene er godkjent fra 40 til 60 kurstimer.

Helsefagarbeiderutdanning - med ABC til fagbrev

ABC-deltakere uten helsefaglig utdanning tilbys et nyutviklet utdanningsløp, som hjelper dem fram til å kunne ta eksamen som helsefagarbeidere. Prosjektet er et tiltak i Kompetanseløftet 2015 og 2020, hvor utgifter til reise og opphold ved regionale ukesamlinger dekkes for deltakerne, og hvor praksisveileder og lokal leder tilbys kostnadsfritt dagsseminar. Prosjektet tilbyr individuell opplæringsplan for deltakerne og lokal gjennomføring av utdanningsløpet. Se informasjon om ”jeg vil bli helsefagarbeider- med ABC til fagbrev."

Hvordan komme i gang med studiegrupper

Ønsker du å bestille permer så ta kontakt, så ordner vi bestillingen i samarbeid med den aktuelle kontaktperonen i kommunen/arbeidsplassen.

SESAM er ansvarlig for de halvårlige fagseminar for hver perm i Sør- Rogaland.

Oversikt over våre seminar


Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål til ansvarlig for ABC- satsningen i Sør- Rogaland.

Artikler/brosjyrer

ABC fagseminar - utfordrende atferd Demensomsorgens ABC Miljøbehandling


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.