Covid-19 diagnostikk

SARS-CoV-2 PCR

Grunnet begrenset testkapasitet og tilgang på prøvetakingsutstyr, er testing kun aktuelt hos personer som fyller de nasjonale kriteriene for testing:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Tidspunkt for analyse og svar:

Gjelder alle dager f.o.m. 13.03.2020, men revurderes fortløpende. Tidspunktene gjelder for inneliggende pasienter SUS, for andre prøver vil svartiden kunne bli lenger.

  1. Prøver mottatt før kl. 8: svar innen kl. 14
  2. Prøver mottatt før kl. 13.30: svar innen kl. 19.30
  3. Prøver levert før kl. 17: svar innen kl. 22

Vi har ikke mulighet for å analysere prøver for SARS-CoV-2 utenom de fastsatte tidspunktene.

Kliniske opplysninger:

På grunn av stadig økende prøvemengde kan det ved enkelte tidspunkt bli nødvendig å prioritere hvilke prøver som kan analyseres. Prøver fra inneliggende pasienter (sykehus og sykehjem), ansatte ved SUS og annet helsepersonell vil bli prioritert. Det må derfor oppgis på rekvisisjonen om prøven er fra pasient, helsepersonell på SUS eller i kommunehelsetjenesten, samt annen relevant klinisk informasjon.

Ringing av svar:

Kun positive prøvesvar ringes. Alle svar (både positive og negative) blir rapportert elektronisk så snart analysen er ferdig.

  • For innlagte pasienter SUS ringes svar til aktuell avdeling, samt kommuneoverlege/smittevernoverlege. Etter egen avtale vil OBA og andre covid-19 poster, 2M og 2I informeres per telefon når prøvesvar er overført til DIPS. 
  • For SUS-ansatte ringes smittevernoverlege SUS og i tillegg kommuneoverlege/smittevernoverlege. 
  • For prøver tatt av eksterne rekvirenter ringes kommuneoverlege/smittevernoverlege.  
  • Vennligst ikke ring Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi for å purre på prøvesvar. Vi har stor pågang på telefon og ber om forståelse for det

Informasjon om prøvetakning og diagnostikk:

På grunn av stor pågang på telefon oppfordres alle rekvirenter til å søke informasjon på FHI og Helsedirektoratet sine nettsider og i vår laboratoriehåndbok http://eqs-labhandbok.sus.no/docs/doc_44072/index.html

Elektronisk rekvirering:

Fra 19.03.2020 er det mulig å rekvirere SARS-CoV-2 PCR elektronisk for eksterne rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering.

Kopimottaker:

Kommuneoverlege/ smittevernoverlege oppgis på rekvisisjonen som kopimottaker for svar.

Effekt på andre analyser:

På grunn av stigende antall prøver til SARS-CoV-2 PCR og samtidig begrenset tilgang til reagenser, må vi nedprioritere andre analyser. Dette kan føre til at prøvesvar blir forsinket eller prøver kan bli avvist. Dette medfører bl.a. at utvidet luftveispakke (PCR) inntil videre ikke vil bli utført, og at standard luftveispakke (PCR) midlertidig kun utføres hos inneliggende SUS, evt. hos polikliniske pasienter dersom indikasjon fremkommer tydelig på rekvisisjonen.

Kontakt: 

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Vakttelefon: 51518856

Iren Høyland Löhr, Avdelingsoverlege
Monica Romstad, Overlege
Lene Kile Taushanis, Seksjonsleder
Telefon: 51518800