Covid-19 diagnostikk (SARS-CoV-2 PCR) pr 15.mai

Testkapasiteten for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er nå utvidet til ca. 1000 analyser per dag, også tilgangen på prøvetakingsutstyr er betydelig forbedret. For oppdaterte nasjonale testkriterier, se:

Se Labnytt for oppdatert informasjon

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/#prioriterte-indikasjoner-for-testing-av-covid19

Effekt på andre analyser: På grunn av covid-19 pandemien må vi i perioder med stor pågang vurdere å nedprioritere andre analyser. I tillegg opplever vi stadig leveringsproblemer for enkelte PCR-reagenser. Dette kan medføre at prøvesvar blir forsinket eller at prøver kan bli avvist. Laboratoriet ber om at det kun rekvireres SARS-CoV-2 PCR dersom indikasjon for testing er mistanke om covid-19, og at standard luftveis-PCR kun rekvireres dersom det er mistanke om atypisk lungeinfeksjon eller influensa. Standard luftveispakke (PCR) utføres hos inneliggende SUS, samt hos polikliniske pasienter dersom indikasjon fremkommer tydelig på rekvisisjonen. Utvidet luftveispakke (PCR) tilbys inntil videre kun til alvorlig syke, inneliggende pasienter SUS.

Tidspunkt for analyse og svar:

Tidspunktene gjelder for inneliggende pasienter SUS. For andre prøver er svartiden ca. 1 døgn.

Hverdager:

  1. Prøver mottatt før kl. 8: svar innen kl. 14
  2. Prøver mottatt før kl. 13.30: svar innen kl. 19.30
  3. Prøver levert før kl. 17: svar innen kl. 22

Helger/helligdager (16.-17. mai og 23.-24. mai) og Kr.himmelfartsdag (21.mai): Analysetilbudet reduseres fra tre til to oppsett per dag, hvor analysetidspunkt kl. 13.30 utgår. Endringen er midlertidig og avdelingen jobber med en løsning for igjen å kunne gi et like godt diagnostisk tilbud i helger som i ukedager. 

Hurtigtest: Hurtigtest for SARS-CoV-2 (PCR) er verifisert og tilgjengelig siden 5. mai. Testen er forbeholdt inneliggende pasienter SUS. Pga. begrenset tilgang til tester fra leverandør, vil tilbudet om hurtigtest dessverre inntil videre være forbeholdt utvalgte pasienter som legges inn via luftvegsmottaket/akuttmottaket SUS og 2M. Beslutning om hvilke pasienter som skal prioriteres til hurtigtest tas av Klinisk leder OBA luftveismottak eller B-vakt akuttmottak. Se EQS-prosedyre: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=45195&UnitID=1302 

Hurtigtest utføres nå ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi innenfor laboratoriets åpningstid (8-22), og prøven må være mottatt på mikrobiologen innen kl. 20.30 for at svar skal kunne gis samme kveld. F.o.m. 20. mai utføres hurtigtest hele døgnet i nyopprettet hurtigtest lab utenfor OBA luftveismottak.

Analysetiden er ca. 1 time, og svartiden ca. 1,5 timer.

Kliniske opplysninger: Ved enkelte tidspunkt kan det bli nødvendig å prioritere hvilke prøver som kan analyseres. Prøver fra inneliggende pasienter (sykehus og sykehjem), ansatte ved SUS og annet helsepersonell vil bli prioritert. Videre prioritering blir i henhold til FHIs prioriterte indikasjoner. Relevant informasjon i forhold til prioritering må derfor fremkomme av rekvisisjonen. Kommuneoverlege/smittevernoverlege oppgis som kopimottaker for svar.

Ringing av svar: Alle svar (både positive og negative) blir rapportert elektronisk så snart analysen er ferdig. Kun positive prøvesvar ringes:

  • For innlagte pasienter SUS: avdeling/sengepost. Etter egen avtale vil OBA, 2M, 2I og 1K informeres per telefon når prøvesvar er overført til DIPS
  • For SUS-ansatte: smittevernoverlege SUS 
  • For eksterne rekvirenter: kommuneoverlege/smittevernoverlege
  • Vennligst ikke ring Avdeling for medisinsk mikrobiologi for å purre på prøvesvar. Vi har stor pågang på telefon og ber om forståelse for det

Kommuneoverlege/smittevernoverlege varsles ved alle positive svar.

Informasjon om prøvetakning og diagnostikk: Alle rekvirenter oppfordres til å søke informasjon på FHI og Helsedirektoratet sine nettsider og i vår laboratoriehåndbok HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=44072  
Egenprodusert virustransportmedium (VTM) er tatt i bruk ved SUS og ved enkelte legevakter i distriktet, og vil etter hvert også distribueres til andre rekvirenter ved stort prøvevolum. Mediet er verifisert for luftveisprøver og skal fortrinnsvis benyttes til luftveis-PCR, inkludert SARS-CoV-2.

Kontakt: 

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Vakttelefon: 51518856
Iren Høyland Löhr, Avdelingsoverlege
Monica R. Romstad, Overlege
Lene Kile Taushanis, Seksjonsleder
Telefon: 51518800