HELSENORGE

Diagnostikk (SARS-CoV-2 PCR) pr 27.mai

Total testkapasitet for SARS-CoV-2 PCR på laboratoriet er cirka 1000 analyser per dag og tilgangen på prøvetakingsutstyr er nå god.

For oppdaterte nasjonale testkriterier, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/#prioriterte-indikasjoner-for-testing-av-covid19  

SARS-CoV-2 PCR for prøver fra kommunehelsetjenesten (inkludert luftveislegevaktene)

Analysen utføres alle dager, inkludert helger og helligdager. Antall analysetidspunkt på hverdager og i helger vil fortløpende tilpasses prøvevolum.
Vi tilstreber at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet. Analysetiden er ca. 6 timer, men den totale svartiden vil være avhengig av når prøven ankommer laboratoriet.

Prioritert testing av SARS-CoV-2 for pasienter innlagt ved SUS

Fra og med 27.05.2020 legger vi om driften av SARS-CoV-2 PCR og annen luftveis-PCR ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi.
For å kunne tilby kortere svartid på prøver fra pasienter som har behov for rask avklaring med tanke på covid-19, men som per nå ikke får tilgang til hurtigtest, øker vi fra 3 til 6 analysetidspunkt (mellom kl. 8-19) for SARS-CoV-2 PCR. Analysetiden reduseres til 3 timer siden det analyseres færre prøver per oppsett.
Denne omleggingen medfører at luftveis-PCR (standard og utvidet pakke) kun vil bli utført en gang daglig (man-lør), tilsvarende tilbud som før pandemien og hos pasienter hvor dette er indisert/rekvirert. Dersom standard/utvidet luftveispakke ikke er rekvirert, utføres kun SARS-CoV-2 PCR.

Nye analysetidspunkt f.o.m. 27.05.2020
Disse tidspunktene gjelder for pasienter innlagt ved SUS

Prøver til prioritert testing av SARS-CoV-2 PCR MÅ leveres direkte til Avd. for medisinsk mikrobiologi eller i kjøleskapet til Avd. for medisinsk mikrobiologi i kulvert i G-etg. utenfor avdelingen innen analysetidspunkt oppgitt under. Svartid fra oppgitt analysetidspunkt: ca. 3,5 timer

Alle dager:
1. Prøver mottatt før kl. 8: svar ca. kl. 11.30
2. Prøver mottatt før kl. 10: svar ca. kl. 13.30
3. Prøver mottatt før kl. 12: svar ca. kl. 15.30
4. Prøver mottatt før kl. 15: svar ca. kl. 18.30
5. Prøver mottatt før kl. 17: svar ca. kl. 20.30
6. Prøver mottatt før kl. 19: svar ca kl. 22.30

Se EQS-prosedyre – Prioritert testing av SARS-CoV-2: HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=45315

Ringing av svar:

Alle positive svar for SARS-CoV-2 PCR ringes til rekvirent. Merk derfor rekvisisjonen med telefonnummer svar skal ringes til. Negative svar ringes ikke, men sendes elektronisk til DIPS så snart svar foreligger.
Kommuneoverlege/smittevernoverlege varsles ved alle positive svar.

Telefontider

  • Hverdager: kl. 08-21
  •  Helg- og helligdager: kl 08-19 (etter 15:30 besvares kun covid-19 relaterte henvendelser)

Vennligst ikke ring avdelingen for å purre på prøvesvar. Vi har stor pågang på telefon og ber om forståelse for det.

Hurtigtest

Hurtigtest for SARS-CoV-2 (PCR) er forbeholdt inneliggende pasienter ved SUS. På grunn av begrenset tilgang til tester fra leverandør, vil tilbudet om hurtigtest dessverre inntil videre være forbeholdt utvalgte pasienter som legges inn via OBA luftveismottak/akuttmottak ved SUS og 2M/2I. Beslutning om hvilke pasienter som skal prioriteres til hurtigtest tas av klinisk leder ved OBA luftveismottak eller B-vakt akuttmottak.

Se EQS prosedyre - seleksjon hurtigtest:  HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=45195

Hurtigtest utføres inntil videre ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi innenfor laboratoriets åpningstid (8-22), og prøven må være mottatt på laboratoriet innen kl. 20.30 for at svar skal kunne gis samme kveld. Svartiden er ca. 1,5 timer.

Informasjon om prøvetakning

Alle rekvirenter oppfordres til å søke informasjon på FHI sine nettsider og i vår laboratoriehåndbok.  
Flere ulike virustransportmedier er tatt i bruk i tillegg til UTM-RT, bl.a. Sigma-VCM og egenprodusert virustransportmedium (VTM). Bruken av disse tilsvarer bruken av UTM-RT. VTM er tatt i bruk ved SUS og ved enkelte legevakter i distriktet, og vil etter hvert også distribueres til andre rekvirenter ved stort prøvevolum. ESwab anbefales ikke brukt til PCR analyse av luftveisprøver, inkludert SARS-CoV-2, da verifisering viser dårligere resultater ved bruk av dette mediet. 

Effekt på andre analyser

På grunn av covid-19 pandemien må vi i perioder med stor pågang vurdere å nedprioritere andre analyser. I tillegg opplever vi stadig leveringsproblemer for enkelte PCR-reagenser. Dette kan medføre at prøvesvar blir forsinket eller at prøver kan bli avvist.

Avdelingen har nå kapasitet til å analysere standard- og utvidet luftveispakke hos både inneliggende og polikliniske pasienter. Men vi ber om at det kun rekvireres SARS-CoV-2 PCR dersom indikasjon for testing er mistanke om covid-19, og at standard eller utvidet luftveis-PCR kun rekvireres dersom det er mistanke om atypisk lungeinfeksjon, influensa eller andre luftveisinfeksjoner.