HELSENORGE

Kloke valg – urinprøver til bakteriologisk dyrkning

Urinprøver av god kvalitet, tatt på rett indikasjon er viktig for å unngå overbehandling av pasienter og overforbruk av antibiotika. Dessverre mottar vi på Avdeling for medisinsk mikrobiologi mange urinprøver av dårlig kvalitet, både i form av forurenset prøvemateriale og mangelfulle kliniske opplysninger. Dette resulterer i feil ressursbruk og øker risikoen for at vi rapporterer funn uten betydning.

Dersom vi ikke ser en bedring kan vi bli nødt til å innføre avvisning eller vurdering etter strengere kriterier for prøver uten tilstrekkelige kliniske opplysninger. For å hjelpe dere på vei har vi derfor laget et flytskjema som vi oppfordrer dere til å følge.​I januar 2020 vurderte vi kliniske opplysninger til alle urinprøver vi mottok fra allmennpraksis, sykehusets poliklinikker og sykehjem i fire påfølgende dager. Vi fant at 111 av 441 prøver (25%) ikke hadde oppgitt adekvat indikasjon for bakteriologisk dyrkning. Tilsvarende tall for allmennpraksis alene var 90 av 329 prøver (27%). I tillegg har antall urinprøver til bakteriologisk dyrkning økt kraftig de siste ti årene (figur 1), fra 14 581 prøver i 2009 til 34 187 prøver i 2019. Økningen er mest uttalt for prøver fra allmennpraksis med en 4,5 ganger økning i antall prøver. Vi har ikke tatt ut tall etter at covid-19 pandemien kom til Norge, fordi pandemien har påvirket rekvireringspraksisen. Mange oppgir resultat av urinstiks som kliniske opplysninger, men positiv urinstiks alene er ikke indikasjon for bakteriologisk dyrkning. Positiv urinstiks er ikke en relevant klinisk opplysning ved bakteriologisk dyrkning siden mange har asymptomatisk bakteriuri som ikke skal behandles.
figur1_2.jpg

Vi har utarbeidet et flytskjema for bakteriologisk undersøkelse av uriner som vi håper kan være til hjelp. Flytskjema er vedlagt som egen fil slik at det enkelt kan printes ut. Hvis antall prøver uten indikasjon holder seg på samme høye nivå fremover, vil vi legge om dyrkningsrutinene våre og prøver uten adekvat indikasjon vil bli vurdert med tanke på asymptomatisk bakteriuri. Ved asymptomatisk bakteriuri er grensen for signifikant vekst betydelig strengere, og kun prøver med renkultur i rikelig mengde (> 105 bakterier/ml urin) blir resistensbestemt.

I tillegg vil vi minne om at det er viktig at urinprøven er av god kvalitet, og at midtstrømsurin bør tilstrebes. Vi mottar mange urinprøvene med dårlig kvalitet, noe som reflekteres i vekst av blandingskulturer (figur 2). Urinveisinfeksjoner forårsakes sjelden av flere enn én mikrobe. De siste ti årene har det vært en syv ganger økning i antall urinprøver fra allmennpraksis med vekst av blandingskultur, fra 1070 prøver i 2009 til 7481 prøver i 2019. Blant urinprøver fra allmennpraksis var det i 2019 nesten like mange urinprøver med blandingskultur som med signifikant vekst. 

figur 2_1.jpg​Urinprøver av god kvalitet, tatt på rett indikasjon er viktig for å unngå overbehandling av pasienter og overforbruk av antibiotika. Ved å følge flytskjema håper vi at antall urinprøver uten adekvat indikasjon reduseres, slik at vi slipper å iverksette ytterligere tiltak, som for eksempel å avvise urinprøver uten adekvat indikasjon.

Vi ber om at dere:
-Følger vedlagt flytskjema for å vurdere om bakteriologisk dyrkning skal utføres
-Oppgir indikasjon for bakteriologisk dyrkning  
-Tilstreber at urinprøven er av god kvalitet, fortrinnsvis midtstråleurin
 
Ta gjerne kontakt med laboratoriet ved spørsmål.   
 
Med vennlig hilsen
Heidi Syre
Overlege, Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Stavanger universitetssykehus
Telefon: 51513732


Vedlegg:

FLYTSKJEMA FOR BAKTERIOLOGISK UNDERSØKELSE AV URIN (PDF)