HELSENORGE

Kopi av korona-svarrapport til fastleger avvikles fra 11. januar

Avdeling for medisinsk mikrobiologi opplever at kopisvar til fastlege på koronaresultater skaper mye merarbeid - og avvikler denne ordningen fra og med 11/1-21.

​Ved rekvirering av SARS-CoV-2 PCR har det vært rutine for å sette på fastlege som kopimottaker. Avdeling for medisinsk mikrobiologi ser at dette skaper en del merarbeid ettersom flere av kopimottakerne mottar papirsvar. Enkelte ganger blir det også ført på feil fastlege eller legekontor, som resulterer i at svarene blir sendt feil og kommer i retur.

Vi ser at arbeidet med å håndtere disse kopisvarene gjør at tiden dessverre ikke strekker til for andre viktige oppgaver - og avvikler derfor dette fra og med 11/1-21.

Her finner du testresultatet

Alle resultater sendes til FHI og personer med norsk personnummer får svaret på www.helsenorge.no. Svarene vil også være tilgjengelige via kjernejournal for rekvirent og fastlege. FHI har en egen løsning for kommuneoverleger som gir oversikt over påviste i aktuell kommune.

Vi vil fortsette med å ringe alle påviste resultater for covid-19 til kommuneoverlege. 

Hilsen
Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger universitetssjukehus