Studiepermisjon med lønn og bindingstid for videreutdanning/masterstudie i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

For sykepleiere med bekreftet studieplass ved Universitetet i Stavanger er det nå mulig å søke om studiepermisjon med lønn og bindingstid for videreutdanning/mastergradsstudier i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO).

I tariffoppgjøret 2014 ble det enighet om at de studenter helseforetaket innvilger permisjon for utdannelse i AIO skal gis 80 prosent lønn under studiet.

Foruten 80 prosent lønn under studiet og tre års bindingstid til Helse Stavanger, binder studenten seg til å jobbe minimum ti prosent under studiet og fire uker om sommeren. Dette med ordinær lønn.

Helse Stavanger har vedtatt å opprette avtale om lønn og bindingsavtale med 28 studenter. Fordelingen innen fagene: anestesi fem studenter, intensiv 16 studenter og operasjon sju studenter. Det innvilges permisjon med lønn i tre semester. De som velger fire semester mastergradsstudiet innvilges ulønnet permisjon siste semester med mulighet for å søke stipend.

Sykepleiere som er ansatt i Helse Stavanger vil bli prioritert foran andre ved tildeling av undervisningsstillinger.

Sykepleiere med bekreftet studieplass ved UiS kan søke om å få inngå avtale om lønn under studie og påfølgende bindingstid til Helse Stavanger, via webcruiter:


Videreutdanning i anestesisykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie

 

Sykepleiere uten ansettelse i Helse Stavanger med bekreftet studieplass ved UiS har også anledning til å søke.

Søknadene vil bli vurdert fortløpende av FFU i samråd med ledere for aktuelle spesialavdelinger.  

Spørsmål angående søknad om lønn under utdanning, bindingsavtale med mer kan rettes til FFU ved Ole Christian Langlo, telefon 958 88 809.

 

Kontaktperson på spesialavdelingene


Anestesi: Astrid Høie Bø. Tlf. 977 45 847

Intensiv: Anne Sissel Dyrstad. Tlf. 994 40 293

Medisinsk intensiv overvåkning: Marit Salte. Tlf. 957 29 044

Postoperativ: Gunhild Bjørnå. Tlf. 994 40 835

Operasjon: Ingjerd Helleland. Tlf. 907 61 507


29.04.2016