HELSENORGE
Forskningsavdelingen

Kontrakter og avtaler

Forskningsavdelingen gjennomgår avtaler for forskningsprosjekter og kan gi råd og veiledning.

For gjennomsyn av kontrakter og avtaler send epost til:
forskning@sus.no​, merk eposten med type kontrakt/avtale og akromymet til prosjektet.

Litt info om de ulike kontakter og avtaler og lenker til maler for avtaler:


Sponsor kontrakt - INDUSTRISTUDIER

Studier som skal gjennomføres i samarbeid med industri blir nå håndtert internt. Forskningsavdelingen sammen med Stavanger Helseforskning AS sørger for:
  • Kontraktsgjennomgang av jurist
  • Budsjettering og kontraktsforhandling med industri
  • Kontraktsignering
  • Økonomioppfølging


Dataansvarlig, databehandler og databehandleravtale

Dataansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes. En Databehandler er en ekstern part som behandler personopplysninger på vegne av Dataansvarlig, dette skal være skriftlig regulert i en avtale.
Intern prosedyre - inngåelse av databehandleravtale


Samarbeidsavtaler

Samarbeidsprosjekter skal som hovedregel være basert på avtale mellom deltakende institusjoner.
I prosjekter der to eller flere partnerinstitusjoner i fellesskap søker om ekstern finansiering, og der partene har et felles ansvar for innhold, gjennomføring og resultater, skal samarbeidet være regulert i egen avtale. I slike tilfeller er det også viktig at det allerede på søknadstidspunktet, i budsjett og i prosjektbeskrivelse er redegjort for:

  •   Hvem partnerinstitusjonene er 
  •   Hva hver partner vil bidra i form av ressurser og infrastruktur
  •   Hvordan midlene planlegges fordelt mellom partnerinstitusjonene. Dvs. angi          de kostnader som den enkelte partner vil ha i forbindelse med prosjektet    som det forutsettes at den eksterne bevilgning skal dekke.

intern prosedyre - Mal for generell samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og annen forskningsinstitusjon (engelsk)
intern prosedyre - Mal for avtale ved multisenterstudier

Avtale om utlevering av data og/eller biologisk material

Det er rutiner og regler for utlevering av data og eller biologisk material, les mer i vår EQS prosedyre. Dersom utlevering av data og eller biologisk matieral ikke står i en samarbeidsarbsavtale eller kontrakt, kan malene SUS har utarbeidet benyttes.

Fant du det du lette etter?