HELSENORGE

Grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering

InterRegSim har utarbeidet en felles anbefaling for hvilke læringsutbytter som bør inngå i Grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering. Hensikten med en felles anbefaling for læringsutbytter er å sikre at simuleringsbaserte læringsaktiviteter som utøves i norske helseforetak er i samsvar med beste praksis og er sammenliknbar. Det vil komme flere anbefalinger blant annet forberedelser for deltakere, intensjonsavtale og oppfølging etter fullført kurs.

illustrasjon

​Læringsutbyttene er utarbeidet i samsvar med NOKUT sitt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring; NOKUT kvalifikasjonsrammeverk​.

Kvalifikasjonsrammeverkets struktur består av tre kategorier av læringsutbytter, samt nivåinndeling, se figur under: 

model

Grunnkurset for fasilitatorer i helsefaglig simulering tilsvarer nivå 6-7 på nivåinndeling, dvs. nivå tilsvarende høyere utdanning.

Hva betyr kunnskapsbasert i denne sammenheng? 
Kunnskapsbasert innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis; Forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis samt behov hos målgruppen. Kunnskapsbasertpraksis.no

Overordnet læringsutbytte for deltakerne på Grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering: Deltakerne er i stand til å planlegge og gjennomføre helsefaglig scenariobasert simulering etter kunnskapsbaserte anbefalinger.

Kursets varighet: Anbefalt varighet er tre arbeidsdager eller 24 timer for selve grunnkurset (inkluderer ikke forberedelse e-læring eller oppfølging i etterkant). 

Vurdering: Det gjøres en formativ vurdering av deltakere underveis i kurset. Det arrangeres ingen eksamen etter endt kurs.Anbefalinger:

​​Læringsutbytter​​

Kunnskap
 1. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom helsefaglig simulering og pasientsikkerhet 
 2. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om de ulike fasene i helsefaglig simulering (brief, scenario, debrief) og hensikten med disse
 3. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om fasilitatorrollen og hvordan den skiller seg fra instruktørrollen
 4. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om betydningen av å etablere et trygt læringsmiljø/psykologisk trygghet
 5. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om muligheter og begrensinger med å lage scenarioer
 6. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om hvordan ulike typer spørsmål kan stimulere til gode refleksjoner 
 7. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om relevante pedagogiske perspektiver som ligger til grunn for simuleringsbasert læring
 8. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om voksnes læring
 9. Deltakerne har grunnleggende kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter og ser disse i sammenheng med pasientsikkerhet

  Ferdigheter
 10. Deltakerne kan utforme simuleringsscenarioer i anbefalt mal/verktøy
 11. Deltakere kan utforme relevante og realistiske læringsmål tilpasset kontekst og målgrupper
 12. Deltakerne kan tilrettelegge for en simulering mtp. realistiske omgivelser og rekvisitter
 13. Deltakerne kan gjennomføre systematisk brief 
 14. Deltakerne kan lede et scenario på en hensiktsmessig måte
 15. Deltakerne kan gjennomføre refleksjonsbasert debrief relatert til definerte læringsmål  
 16. Deltakerne kan stille åpne spørsmål for å stimulere til refleksjon

  Generell kompetanse
 17. Deltakerne kan planlegge og gjennomføre helsefaglig scenariobasert simulering etter kunnskapsbaserte anbefalinger 
 18. Deltakerne kan opptre profesjonelt og i henhold til de Yrkesetiske retningslinjene for helsefaglig simuleringsansvarlige. Yrkesetiske retningslinjer
 19. Deltakerne kan ta ansvar for å adressere bevarings- og forbedringsområder på en respektfull måte. 
 20. Deltakerne kan fremstå som gode rollemodeller og er i stand til å skape positivt og trygt læringsmiljø
 21. Deltakerne i fasilitatorrollen kan bruke deltakeraktive læringsmetoder for å bringe teori og praksis sammen, og dermed oppnå beste praksis.