HELSENORGE

Kom med innspill til SUS sin utviklingsplan

Utviklingsplanen handler om hvordan vi skal videreutvikle Stavanger universitetssjukehus for å møte framtidige behov for helsetjenester. 

-  Enten du er pasient eller pårørende, medarbeider på SUS, representerer en brukerorganisasjon eller en av våre samarbeidspartnere, så setter vil stor pris på spørsmål, innspill og kommentarer til vår utviklingsplan, sier fagdirektør Eldar Søreide.  ​

Alle sykehusene i landet har fått i oppdrag å lage en utviklingsplan. En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene, etter nasjonale og regionale føringer. Hvilken retning må vi ta for å møte samfunnets samlede behov for helsetjenester i framtida?  Hvordan skaper vi pasientens helsetjeneste gjennom mer samhandling, riktig kompetanse, nye arbeidsformer og ny teknologi?​

SUS mot 2035

- SUS sin utviklingsplan skal bidra til å realisere pasientens helsetjeneste på en best mulig måte gjennom oppdraget vi har som spesialisthelsetjeneste: pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende, sier Søreide.  

Oppdraget med å lage utviklingsplaner blir gitt gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan, der gjeldende plan for perioden 2020-2023​ kom fra helse- og omsorgsministeren i en stortingsmelding høsten 2019. 

Fagdirektør Eldar Søreide har ledet arbeidet med SUS sin utviklingsplan, et arbeid som har pågått gjennom store deler av 2021, og fram til nå. Planen har en tidshorisont fram mot 2035.  

Digital pla​n

Det har vært ulike grupper som har jobbet med teksten til de ulike temaene. Arbeidet har blitt koordinert av en redaksjonskomite som består av blant andre fagdirektør og kommunikasjonsdirektør. Planen som nå er publisert, sendes nå ut på en innspillsrunde.

-  Mange ledere og medarbeidere har bidratt i arbeidet med å lage dette første utkast til utviklingsplan. Det er alltid rom for forbedringer – og nye perspektiver. Derfor setter vi stor pris på alle innspill, sier Søreide. 

Redaksjonskomiteen vil gå gjennom alle innspill i arbeidet med en endelig versjon som styret i Helse Stavanger skal vedta i møtet 28. mars.  Frist for innspill er 10. mars.