Mer kunnskap - bedre behandling

Et kvalitetsregister er en systematisk samling av informasjon om en bestemt gruppe pasienter; deres helse- og livssituasjon ved oppstart av behandling, innholdet i- og pasientenes opplevelse av den behandlingen de mottar, og hvordan det går med dem underveis og etter at behandlingen er avsluttet. Formålet er å bruke informasjonen til å utvikle bedre tjenester og mer kunnskap om den aktuelle pasientgruppen.

 

Målgruppen for registeret er pasienter som behandles innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Registeret inneholder opplysninger som registreres ved oppstart i behandling (i første fase av pakkeforløp i TSB) og ved jevnlige målepunkter, tilpasset tidspunktene for evalueringspunkt i pakkeforløp. Videre registreres opplysninger knyttet til avsluttet behandling eller brudd i pågående behandling (avslutning av pakkeforløp). Det innhentes samtykke til å ta kontakt med pasientene ett år etter avsluttet behandling for å stille de samme spørsmålene som en stiller ved avsluttet behandling.

Overføring av innsamlede data til et nasjonalt kvalitetsregister krever pasientens informerte samtykke. Det anbefales at pasienten deltar i hele registreringsarbeidet. Registeret vil på den måten kunne være et godt hjelpemiddel i dialogen mellom pasient og fagperson og gi et godt bilde av hvilke opplysningene som lagres nasjonalt.

Full implementering av KVARUS starter fra 2020. Det er utarbeidet en plan for implementeringen som består av informasjon, samlinger og kurs. Ledernettverk, faglige organisasjoner og brukerorganisasjoner vil bli trukket aktivt med i planlegging og gjennomføring av implementeringsaktivitetene.

Registerets oppbygning