Samtykke

Her finner dere informasjon om krav og prosedyre for innhenting og lagring av samtykke til å bli registrert i KvaRus.

Krav om samtykke

Registrering i KvaRus er avhengig av at pasienten har gitt sitt informerte, skriftlige samtykke (se Forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-1). Pasienten kan når som helst trekke sitt samtykke tilbake.

Informasjon og innhenting av samtykke

Informasjon om KvaRus og pasientenes rettigheter skal gis både muntlig og skriftlig. Det er laget et eget informasjonsskriv/samtykkeskjema som du kan laste ned her.

Informasjonsskriv/samtykkeskjema

Det skal også opplyses at oppdatert informasjon om registeret finnes på www.kvarus.no.

Informasjon og innhenting av samtykke skal skje før registreringen starter. En måte å gjøre det på, er at den første informasjonen gis i forbindelse med den første samtalen i pakkeforløpet. Pasienten kan da også få med seg informasjonsskrivet hjem og så kan selve samtykket gis i den konsultasjonen der en skal gjennomføre den første registreringen.

Oppbevaring av samtykke

Underskrevne samtykkeskjema skal oppbevares i låsbart skap i din behandlingsenhet. Det anbefales å lage et system for oppbevaringen som gjør det mulig å raskt finne tilbake til et skjema for en gitt pasient. Siden et kvalitetsregister ikke er en del av journal, er det heller ikke lov å skanne inn samtykkeskjemaet i pasientens journal. Det vil bli tatt initiativ til å finne en løsning med elektronisk innhenting og oppbevaring av samtykke, men foreløpig må vi dessverre bruke denne ganske tungvinte løsningen. 

Tilbaketrekning av samtykke - sletterutiner

Pasienter som ønsker å trekke tilbake samtykket til å være registrert i KvaRus, kan ta kontakt med registerledelsen eller aktuell behandler.
Kommer henvendelsen via behandler, gir denne telefonisk beskjed om at NN har trukket sitt samtykke. Samtykkeskjema makuleres og registerledelsen vil sørge for å slette all personidentifiserbar informasjon i registeret og slette pasienten i koblingsnøkkelen til registeret. Påbegynt registrering i behandlingsenheten slettes. Registrerte data som allerede inngår i statistikk, anonymiseres og slettes ikke (se Forskriften § 3-3). Registerledelsen gir tilbakemelding til pasient om at sletting er utført, via behandler og KvaRus-kontakt innen 30 dager.

Dersom NN henvender seg direkte til KvaRus-ledelsen, iverksettes samme sletteprosedyre med tilbakemelding til KvaRus- kontakt, som sørger for at samtykkeskjema makuleres.


Hva med de som ikke samtykker

Det er et krav at de som ikke samtykker til å bli registrert i KvaRus, ikke skal få en annen eller dårligere behandling enn de som samtykker. Siden opplysninger som er registrert i KvaRus kan overføres til journal og dermed kunne legges til grunn for behandlingen, er det viktig at virksomheten har en alternativ prosedyre for innhenting av de samme opplysningene, så som sjekklister eller maler, dersom KvaRus ikke benyttes for dette formålet.

Fant du det du lette etter?