HELSENORGE

Nasjonalt nettverk for simuleringstrening er åpnet

På Stavanger universitetssjukehus simuleres og trenes det ukentlig på ulike medisinske behandlingssituasjoner. Nå åpnes det nasjonale nettverket for deling av metoder og utvikling av simuleringsopplegg – InterRegSim.

Bent Høie var pasient i en hjerneslagssimulering på SUS i 2019. Foto: Svein Lunde

Bent Høie var pasient i en hjerneslagssimulering på SUS i 2019. Foto: Svein Lunde

​​Kort f​​​ort​al​t​​

  • ​Simulering i helsetjenesten betyr at man forsøker å etterligne virkeligheten og trene på medisinsk b​​ehandling. Denne formen for trening kom inn i det norske helsevesenet på 1990-tallet. 
  • Helse Vest ​​opprettet et regionalt kompetansenettverk for simuleringstrening i 2017. Dette kalles for RegSim Vest. Det finnes slike regionale nettverk i Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst. 
  • I en s​tortingsmelding fra 2019 ble det bestemt av alle norske sykehus skal ha simuleringstrening.  Det ble også bestemt at det skulle etableres et nasjonalt samarbeid for å lære av hverandre. Helse Vest fikk ansvaret for dette. 
  • I Helse Stavanger er flere samarbeidspartnere involvert i simuleringstreningen. En av dem er SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). De fungerer som et læringsverksted for akuttmedisinsk opplæring, og er et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Lærdal Medical AS.​

Det nasjonale kompetansenettverket åpnes

Den 25. januar ble det nasjonale samarbeidet om simulering i spesialisthelsetjenesten åpnet etter flere år med forarbeid. Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie, var helse- og omsorgsminister da myndighetskravet om simuleringstrening ble bestemt. Han setter likhetstegn mellom pasientsikkerhet og simuleringstrening.  

- Pasientbehandling er arbeid med høy risiko. Derfor tar vi det alvorlig. Hvis vi skal lykkes i arbeidet med pasientsikkerhet, er vi nødt til å lære kontinuerlig og på nye måter, sier Høie.  

Under åpningen av InterRegSim uttalte representantene fra alle de regionale helseforetakene at de er klare for å starte samarbeidet om det nasjonale kompetansenettverket for simulering og ferdighetstrening.

- Nå er det viktig at vi alle tar eierskap og driver samarbeidet framover. Dette skal bli et felles produkt for alle helseforetakene i Norge, sier Une Stømer, lederen for det nyåpnede nettverket InterRegSim. ​

Representanter fra Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst er klare for å starte samarbeidet om simuleringstrening

Representanter fra alle landets sykehusregioner var til stede på åpningen av InterRegSim 25. januar 2022. Fra ventre: Turi Hauan (RegSim Nord), Sigrun Qvindesland (RegSim Vest), Helle Madsen Holm (Reg Sim Sør-Øst), Stine Gundrosen (RegSim Midt), Une Stømer (Helse Vest), Rolf Andre Oxholm (tillitsvalgt for Unio i Helse Sør-Øst og Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst). Foto: Svein Lunde

Trener på pasientbehandling

Simuleringstrening kom inn i norske sykehus på 1990-tallet. I anestesien og akuttmedisin var det behov for å øve på kritiske situasjoner som krever rask beslutningstaking og handlekraft. Nå er simuleringstrening vanlig i alle avdelinger av spesialisthelsetjenesten. Det simuleres og trenes på krevende fødsler, hjertestans, inneliggende pasienter med forverret helsetilstand og andre situasjoner som ikke er akuttkritiske. ​

- Kompetansen forsvinner når vi ikke praktiserer, og derfor må vi vedlikeholde den. Alle er redde for å gjøre feil i pasientbehandling, og vi har det bedre når vi føler oss tryggere på det vi skal gjøre, sier Stømer.

I tråd med sykehusets kjerneoppgaver

I Helse Stavanger HF er simuleringstrening godt innarbeidet, og er også hovedkvarteret for vestlandets enhet for simulering og ferdighetstrening – RegSim Vest. Siden 2017 har de ansatte i enheten arbeidet med å utvikle kunnskap om simulerings- og ferdighetstrening for å øke kompetansen og kvaliteten i pasientbehandling. 

- Simulering er viktig for sykehusets fire kjerneoppgaver. Gjennom simuleringstrening styrker vi pasientbehandlingen, forbedrer hvordan vi møter pasienter og pårørende og utdanner helsepersonell. Vi har også flere forskningsprosjekter hvor simulering og ferdighetstrening står sentralt, sier Sigrun Qvindesland, leder for RegSim Vest. 

Une Stømer, Sigrun Qvindesland og Elsa Søyland

Leder i InterRegSim Une Stømer, leder i RegSim Vest Sigrun Qvindesland og leder i SAFER Elsa Søyland under åpningen av InterRegSim 25. januar 2022. Søyland sier at simuleringstrening er en viktig pedagogisk metode for å trene i tverrprofesjonelle team. Foto: Svein Lunde

Eneste i verden

I Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 til 2023 ble det fastslått at det skal foregå simuleringstrening i alle norske helseforetak. Dermed er Norge det eneste landet i verden med pålagt simuleringstrening i helsevesenet. For å dele erfaringer, kompetanse og metoder ble det også bestemt at det skulle opprettes et nasjonalt nettverk. Dette ansvaret ble gitt til Helse Vest.

- Vi har vist at vi har kompetanse om simuleringstrening, og at vi har oppnådd resultater. Vi har også flere medarbeidere som jobber med å tilrettelegge for ferdighetstrening og simulering på SUS. Derfor fikk Helse Vest oppgaven om å starte opp det nasjonale delingsnettverket, avslutter leder i RegSim Vest, Sigrun Qvindesland.​