HELSENORGE

– Fortsatt strenge smittevernhensyn

SUS gjør i løpet av denne og neste uke grep for å kunne håndtere en langvarig pandemisituasjon på en bedre måte for både pasienter og medarbeidere.

bilde av hvit tavle med fargerike lapper fra en simulering

Det er blitt gjennomført simuleringer for å forberede dette. Her et bilde fra en simulering.

Da SUS gikk i gul beredskap i mars, ble store deler av driften lagt om på kort tid. Dette ble gjort for å kunne håndtere koronasituasjonen.

Det ble blant annet opprettet egne pandemiposter og et eget luftveismottak. Konsekvensen av endringene var en betydelig reduksjon i antall sengeplasser, reduksjon eller stopp i all aktivitet som ikke innebar et prognosetap for pasientene. I tillegg måtte mange medarbeidere på SUS bytte arbeidsplass og ivareta nye arbeidsoppgaver.

Det var riktig og helt nødvendig i den fasen vi var i. Samtidig er vi inne i en pandemisituasjon som vil bli langvarig. Vi har gjort oss noen verdifulle erfaringer i løpet av våren. Vi har brukt sommeren på å finne gode løsninger for å drifte sykehuset på en god og trygg måte, både med tanke på å ta imot covid-19-pasienter - og for å kunne ivareta alle pasienter best mulig, sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen.

Selv om alle fagene på SUS gradvis har klart å ta opp igjen den planlagte aktiviteten, er det et stort etterslep av pasienter som har fått avtalen sin avlyst. 

–  I begynnelsen av pandemien mottok vi færre henvisninger både for planlagte pasienter, men også for øyeblikkelig hjelp. Nå ser vi hadde dette har økt igjen, og vi må derfor gjøre noen grep for å unngå et stort etterslep av pasienter som venter på behandling. Dette handler om pasientsikkerhet, sier Haga Jacobsen.

Nøye planlagt
Nå flytter sengepostene som ble påvirket av endringene i våres, gradvis tilbake til sitt opprinnelige sted. Pandemipostene som ble opprettet i vår, legges ned sammen med luftveismottaket. Samtidig vil det fortsatt være en pretriage for å skille ut pasienter der det er risiko for covid-19. Akuttmottaket utvides med flere rom og en ventesone. I tillegg styrkes portør- og renholdstjenesten.

Arbeidet med å planlegge en nedbygging av pandemistrukturer startet før sommeren. 

Dette vil ikke medføre store endringer for pasientene våre, men vi ønsker å informere om alle endringene på en god måte, slik at alle skal føle seg trygge. Vi vil fortsatt ta strenge smittevernhensyn, og pasienter med mistanke om covid-19 vil bli isolert og håndtert etter gjeldende retningslinjer. Endringen vi gjør nå er resultat av god planlegging og involvering av en rekke fagområder, sier overlege og avdelingssjef for akuttmottaket, Anita Lyngøy.

Har forberedt tilbakeføringen
Det er blant annet gjennomført simuleringer for å forberede denne tilbakeføringen. Pasienter som kommer til akuttmottaket, og som må testes for covid-19, blir isolert. En hovedutfordring blir å få til en god pasientflyt, slik at pasienter som er avklarte i akuttmottaket, raskt går videre til sengepost eller utskriving.

Jeg er imponert over den tverrfaglige innsatsen og kompetansen ledere, medarbeidere og tillitsvalgte har bidratt med for å finne gode løsninger. Det er selvsagt en risiko forbundet med omlegging av drift, men risikoen med å la være er større med hensyn til pasientsikkerhet på lengre sikt, sier Lyngøy.

Forberedt på nye smittetilfeller
Akkurat som vi nå gjennomfører en nøye kontrollert nedtrapping av pandemistrukturene på SUS, har vi også en plan for rask opptrapping dersom det blir behov. Vi overvåker situasjonen kontinuerlig, gjør nødvendige endringer og trapper raskt opp igjen hvis situasjonen tilsier det, sier beredskapssjef Jacobsen.

Hun understreker at SUS fortsatt er i beredskap for å kunne håndtere en økning i covid-19-pasienter, både på ordinær sengepost og for pasienter som har behov for intensivbehandling. Endringene er planlagt ut fra en forventning om at smittesituasjonen kan endre seg.

Smittesituasjonen er som forventet noe mer ustabil enn den var før sommeren. Vi har kommuner som har vist en imponerende handlekraft, evne og vilje til å håndtere covid-19-situasjonen på en svært god måte. Det arbeidet som gjøres med smitteoppsporing, testing og isolering har vært, og vil fortsatt være, helt avgjørende, sier Jacobsen.  

FAKTA

I uke 33 og 34 flytter sengepostene på SUS tilbake til sitt opprinnelige sted. Dette vil føre til at pasientene kommer tidligere og raskere til sengepost. Luftveismottaket blir avviklet, men pasienter blir fortsatt vurdert for smitterisiko før de kommer inn på sykehuset og isolert hvis de må testes for covid-19.

Flyttingen berører svært mange enheter på SUS, Våland:

korona.png