HELSENORGE
Presseorientering 21. januar:

- Situasjonen er fortsatt alvorlig. Vi må ikke gi oss nå.

Her kan du lese hva administrerende direktør Helle Schøyen og smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe sa på presseorienteringen torsdag 21. januar. Stavanger universitetssjukehus (SUS) stilte opp sammen med Stavanger kommune og Sandnes kommune på denne orienteringen.

Se hele presseorienteringen her (YouTube)​

Administrerende direktør Helle Schøyen

God formiddag!
Vi har per nå ni innlagte med covid-19. Fire av dem mottar respiratorbehandling. Det er to i aldersgruppen 50 til 60 år, en 70 til 80 år og en 80 til 90 år. Totalt er 107 medarbeidere ved SUS i karantene.

Smitte på pandemipost 1 og kardiologisk sengepost

Det ble i går bekreftet at det var ytterligere en ansatt på pandemipost 1 som har testet positivt for covid-19. Det betyr at det er totalt åtte medarbeidere som er smittet på denne posten. I tillegg ble det oppdaget smitte på kardiologisk sengepost, noe som har ført at vi har måttet ta ut mange flere medarbeidere i karantene. Disse er blitt testet forløpende fra i går. Bemanningssituasjon både på intensiv og på medisinsk intensiv overvåkning – inkludert hjerteovervåkningen (MIO/MIKO), som er såkalt intermediære avdelinger - er fortsatt krevende. (Intermediær betyr at dette er pasienter som har behov for et forsterket tilbud og hjemkommunen vurderer at de ikke vil kunne ivareta pasientens behov).

Utfordrende sykehusdrift

I tillegg har såpeglatte veier siste uken ført til en høy tilstrømning av pasienter med akutte skader og brudd. Driften er svært utfordrende for øyeblikket som følge av alle disse forholdene. Vi er nå inne i en situasjon der vi daglig vurderer driften og gjør nødvendige justeringer for å ivareta de pasientene som trenger det og sengepostene.
Vi har inntil videre stengt kardiologisk dagpost, og vi har vært nødt til å redusere et visst antall senger. I tillegg har vi tatt ned det meste av den planlagte kirurgiske aktiviteten.

Men på grunn av glatte veier og stor økning av personer med antall skader, så går det meste av den frigjorte kirurgiske kapasiteten til å behandle disse pasientene.
Smittesituasjonen og mange medarbeidere i karantene, gjør at alle postene må regne med overbelegg og ekstra innsats. Dette krever enormt av våre ledere og medarbeidere, som vi nå må be om å strekke seg ytterligere. Jeg er ubeskrivelig imponert og takknemlig for den innsatsviljen som medarbeiderne våre viser i denne situasjonen– og hvor langt de strekker seg for å kunne ivareta og gi god pasientbehandling.

Ring 113 om du trenger øyeblikkelig hjelp

Så vil jeg også understreke på det aller, aller sterkeste at - selv om vi må kutte ned på driften – så skal alle som trenger akutt hjelp, bli tatt imot og få behandling på SUS. Alle som har behov for øyeblikkelig hjelp, må ringe medisinsk nødtelefon 113. Vi gjør grepene for å sikre at vi har kapasiteten til å ta imot dem som trenger øyeblikkelig hjelp.
Jeg setter stor pris på at vi har med oss ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun og ordfører i Sandnes, Stanley Wirak. Fordi vi henger sammen.

Selv om det heldigvis ser ut til at smittesituasjonen i vårt område er i ferd med å stabilisere seg, så går dette langsomt. Situasjonen er labil. På grunn av forsinkelsen fra du er smittet til du blir innlagt, så forventer vi at vi vil få flere innlagt - og at de neste ukene fortsatt vil være svært krevende for sykehuset.

Kan ikke helgardere oss mot covid-19

Den siste tiden har vist at det er helt umulig å helgardere seg mot covid-19 – selv om vi har medarbeidere som følger alle retningslinjer til punkt og prikke, og som vi vet også er svært forsiktige privat av hensyn til pasientene. Slik som befolkningen også er forøvrig. Det sier noe om hvor smittsomt og alvorlig dette viruset er. Skyld og skam er en problemstilling vi må være oppmerksomme på ved denne sykdommen. For vi må huske på at vi ikke kan helgardere oss.

God jobb i kommunene

Kommunene er frontlinjeforsvaret til sykehuset. Det har vi sett gjennom hele pandemien. Uten den enorme innsatsen fra kommunene i vårt opptaksområdet med smittesporing, testing, karantene og isolering, hadde vi aldri klart å drive sykehuset - slik vi tross alt har klart det gjennom snart ett år. Det krever, som jeg ser det, et sterkt politisk lederskap å ta det riktige beslutningene, og stramme inn når det trengs. Her har kommunen, her representert ved Kari og Stanley, tatt et helt nødvendig ansvar. Selv om vi forstår at mange er lei og vil ha raskere lettelser i tiltakene nå. Som vi ser det, så trengs de fortsatt. Dette er ikke over, og dette er ikke tidspunktet å lette helt opp.
At det er kontroll på smittesituasjonen rundt hos, er en helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne levere god behandling og ivareta alle våre pasienter.

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

Da skal jeg utdype litt mer rundt smittesituasjonen. Jeg vil rose både befolkningen som er lojale mot tiltakene og at det er samarbeid på tvers av kommunene og sykehus. Vi har tett kontakt med våre kolleger i kommunene, får et godt bilde av situasjonen og deler deres bilde i veldig stor grad. Vi har hatt en reduksjon siden toppnivået i romjulen. Vi ser fortsatt høye tall – mellom 30 og 40 ne smittede per dag i vårt opptaksområde. De aller fleste er jo konsentrerte til Nord-Jæren.

Situasjonen er fortsatt alvorlig

Spredningen er mindre. Det viser at innsatsen virker. Vi anser at R-verdien er under 1 og har vært det i en ukes tid. Men det er fortsatt sånn at vi er over 160 tilfeller per 100 000 den siste uken. Ser vi på Nord-Jæren, så er vi over 200 per 100 000 fortsatt. Det er noe ned fra toppnivået. Selv om tallene går ned, så er situasjonen fortsatt alvorlig. I følge FHIs nivåinndeling, så er vi på nivå tre av fem. Vi har mellom 10 og 20 prosent med ukjent smitteveier, og vi har over 150 tilfeller. Det er et nivå hvor det er fare for økt spredning. Det er det studiene viser.

Smittetallene må lenger ned

Det er ikke tilfredsstillende å være på dette nivået. Vi ligger betydelig høyere enn det vi har gjort i vår, sommer og i høst. Hvis vi blir værende på dette nivået, så vil det være stor fare for smitte til sykehus – og at barnehage, skole og arbeidsplasser blir påvirket i for stor grad. Vi må komme lenger ned i smittetallene enn det vi har nå.

Vi må benytte anledningen nå til å være best mulig forberedt på å kunne møte den faren det er for et mer smittsomt virus i Norge. Vi er avhengig av at test- og sporingskapasiteten er god nok til at vi klarer å finne så og si alle tilfellene. Vi må ha kapasitet til det. Det er viktig at vi ikke gir oss nå når vi er i starten med vaksiner. Det er fortsatt en lang vei å gå. Jeg har lyst til å gi støtte til ordførerne og kommunene, som vil ta ned tiltakene på en kontrollert og trygg måte. At vi klarer å holde dem lenge nok til at vi ser at vi kommer ned på nivået som er akseptabelt.

Fortsett med den gode innsatsen

Vi vil oppfordre til tiltakene som har vært der fra starten. Avstand, begrense nærkontakter, følge lokale råd, holde seg hjemme når en er syk, teste seg når en er syk og alltid ha god håndhygiene.

De smittesituasjonene på SUS vil oppstå når det er økende smitte i samfunnet. Naturen til sykdommen er at en er smittsom før en oppdager sykdommen selv, så det gjør at det vil komme nærkontakter blant pasienter, pårørende og medarbeidere. Dette kommer vi ikke unna.

Hjerteavdelingen kartlegges bredt, og vi har vi så langt ikke sett sekundærtilfeller. Det vil vi fortsette i en uke til ti dager framover.

Når det gjelder pandemipost 1, så er situasjonen under kontroll når det gjelder kapasitet og å ta vare på pasientene. Men vi jobber fortsatt med å kartlegge mulige årsaker og mulige smitteveier. Først over helga vil vi kunne gi mer avklaring på det.
Det viser risikoen å opprettholde en helsetjeneste under en pandemi med en smittsom sykdom. Vi klarer ikke å helgardere oss mot smitte inn i sykehuset, og vi er nødt til å opprettholde driften.

Avstand viktigst, men bruk munnbind når det ikke er mulig

Det er alltid en diskusjon rundt dette med beskyttelsesutstyr. Vi følger rådene fra FHI. Det viktigste grunntiltaket er å sørge for best mulig avstand i all pasientkontakt. Vi benytter munnbind i forsterket grad i kontakt med pasienter. Vi er en offentlig institusjon, så man må sørge for at det er avstand i ventearealer og lignende. Men der det ikke lar seg gjennomføre med avstand, så oppfordrer vi også til å bruke munnbind.

Rundt 600 ansatte har fått vaksinen

Rundt 600 ansatte har fått vaksine. Vi har over 7500 ansatte, og det er gjort en detaljert prioritering basert på rådene fra FHI. Forventer ikke en effekt av beskyttelsen før det har gått minst 10 dager. Den helt tydelige effekten ser vi ikke før det har gått rundt seks uker. Og da snakker vi om en beskyttende effekt på det å bli syk selv. En har ikke gode nok fakta om hvilken grad vaksinen beskytter mot å smitte videre. Vi håper selvfølgelig det - og håper å kunne vaksinere større deler av helsetjenesten, slik at vi kan få ned risikoen rundt covid-19.

Aftenbladet har rapportert på det Nessa Nordtun og Wirak sa under presseorienteringen. Det finner du her