ABK 20 år: - Tilbakemeldingene fra pasientene har aldri vært bedre

Helt siden oppstarten i 1999 har medarbeiderne ved avdeling for blod- og kreftsykdommer (ABK) spurt pasientene om deres erfaringer. Tilbakemeldingene i årets undersøkelse har aldri vært bedre.

tove_hausvik_alfsvag.jpg

Avdelingssjef ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, Tove Hausvik Alfsvåg, gleder seg over gode tilbakemeldinger fra pasientene.

– Dette gjør meg utrolig stolt. Når vi får så tydelige tilbakemeldinger viser det at vi gjør mye riktig. Det er noe vi jobber målrettet for hver eneste dag, og det er medarbeiderne sin fortjeneste. De er så dedikerte i arbeidet sitt, og utøver stor omsorg for pasientene, sier Tove Hausvik Alfsvåg, avdelingssjef ved avdeling for blod- og kreftsykdommer. 

Årets pasienterfaringsundersøkelse viser en positiv utviklingstrend sammenlignet med tidligere undersøkelser. Pasientene scorer avdelingen høyt på temaer som trygghet, tillit, respekt og medbestemmelse.

Avdeling for blod- og kreftsykdommer 20 år

​I mars markeres 20-årsjubileum for avdeling for blod- og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus.

Det er en spesialavdeling innen

 • Hematologi
 • Medisinsk onkologi
 • Lindrende behandling
 • Strålebehandling

I tillegg er det en egen forsknings- og utviklingsavdeling.

Les mer om forskningsgruppe kreft og medisinsk fysikk.

Helhetlig omsorg 

At de gode resultatene sammenfaller med avdelingens 20-årsjubileum er ekstra gledelig, synes avdelingssjefen.

– Vi får stadig flere kreftpasienter og forventningene til omsorg og behandling øker. Da blir det desto viktigere å lytte til pasientene og bruke det som et verktøy for forbedring, sier Alfsvåg.

Blant tilbakemeldingene i undersøkelsen trekker mange pasienter fram viktigheten av det mellommenneskelige og relasjonelle.

Jeg er mest fornøyd med den måten man blir behandlet på som person. Den respekten for meg som pasient som blir vist

Fra pasienterfaringsundersøkelsen

– God behandling innebærer å se hele mennesket med fysiske, psykiske og åndelig behov. Dette er noe medarbeiderne legger stor vekt på i sin arbeidshverdag, sier Alfsvåg.

Bli kjent med noen av medarbeiderne ved avdelingen

Pasientene deltar aktivt i eget forløp

I undersøkelsen oppgir pasientene at de deltar mer aktivt og har bedre oversikt over egen utredning, diagnostikk og behandling enn tidligere. De opplever også mindre unødig venting for å komme i gang med behandling.

Den positive utviklingen handler i stor grad om opprettelse av forløpskoordinator og pakkeforløp for kreft, ifølge Alfsvåg.

– Vi ser også at opprettelse av pasientskoler har vært virkningsfullt. Vi er svært opptatt av brukermedvirkning og at pasienten skal eie sin egen sykdom.

Skal bli bedre på informasjon

Flere tilbakemeldinger viser at avdelingen kan bli bedre på å informere og forklare årsaken til at utredning noen ganger tar lang tid, og hvorfor det enkelte ganger må gå en viss tid fra kirurgi til oppstart av kjemoterapi eller strålebehandling.

Ble operert raskt, men det tok for lang tid før jeg fikk vite om det var spredning

Fra pasienterfaringsundersøkelsen
 

Med en rivende utvikling av nye og avanserte behandlingsmetoder er det viktig å kunne gi pasientene oppdatert informasjon om bivirkninger og senvirkninger. 

– Pasienterfaringsundersøkelsene er et viktig verktøy for forbedring og vi ser fram til å gjøre en enda bedre innsats for pasientene våre i årene som kommer, sier Alfsvåg.

Om pasienterfaringsundersøkelsen

 • Det ble gjennomført pasienterfaringsundersøkelser høsten 2018.
 • Følgende pasientgrupper deltok:
  • Pasienter med polikliniske timer, time til dagbehandling og/eller strålebehandling.
  • Pasient med døgnopphold på sengepostene 1K og 2K.
 • Temaene er ventetid og tilgjengelighet, organisering, informasjon, møte med personalet, kvalitet på sengepostene og medbestemmelse.
 • Totalt 256 pasienter har svart på undersøkelsen i 2018.

Se undersøkelsen i sin helhet.