Akuttmottak: Varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

– Vi tar tilsynsrapporten på største alvor, og vi vil fortsette det systematiske forbedringsarbeidet sammen med tillitsvalgte og vernetjeneste, sier klinikksjef for Mottaksklinikken, Erna Harboe.

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved akuttmottaket 10.mai. Helse Stavanger mottok tilsynsrapporten fredag 6. september. Rapporten inneholder varsel om seks pålegg:

  • Arbeidstid – overholdelse av kapittel 10 i arbeidsmiljøloven
  • HMS-arbeid – kartlegging og risikovurdering
  • HMS-arbeid – tiltak og plan
  • HMS-arbeid – rutiner
  • Verneombud tatt med på råd
  • Kompetanse – rett arbeidstaker som er satt til å lede andre

Tilsynet ble utført på bakgrunn av to bekymringsmeldinger om bemanningssituasjon og bruk av overtid/merarbeid ved akuttmottaket til Helse Stavanger, som Arbeidstilsynet mottok i perioden januar–februar 2019.

Systematisk forbedringsarbeid

Rapporten viser også til bekymringsmeldinger internt i Helse Stavanger i 2018, og manglende oppfølging av disse.

– Vi er kjent med det som kommer fram i rapporten, og vi er helt enige med Arbeidstilsynet i at dette er uakseptabelt. De tiltakene vi satte i gang i 2018 var ikke gode nok. Jeg beklager dette, det er mitt ansvar, sier klinikksjef Erna Harboe.
 
Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne besluttet i februar 2019 å omdisponere inntil åtte millioner kroner i budsjett 2019 for å styrke akuttmottaket. Samtidig ble «Prosjekt Akuttmottak 2019» etablert i Mottaksklinikken. Prosjektet skal samordne arbeidet med blant annet bemanningsbehov og arbeidsplan og vurdere kompetansesammensetning. Ledere på tvers av nivå deltar i prosjektarbeidet sammen med representanter fra bedriftshelsetjenesten og representer fra tillitsvalgte og vernetjenesten.

– Ikke i mål

Prosjektet har to overordnede mål: å fortsatt sikre god og forsvarlig pasientbehandling til enhver tid og et forsvarlig arbeidsmiljø for medarbeidere i akuttmottaket, og for å møte de fremtidige behovene i akutte pasientforløp og være robust for endring i pasientstrøm. 
 
– Det gode samarbeidet vi har med tillitsvalgte og vernetjeneste er svært viktig for at vi skal lykkes. Jeg vil også berømme medarbeiderne i akuttmottaket. Vi har erfarne og dyktige sykepleiere, leger, helsefagarbeidere og sekretærer som strekker seg langt for å ivareta oppgavene, sier Harboe.

Etter styrkingen på åtte millioner kroner, øker akuttmottaket bemanningen med ca. 11 årsverk, fra 71,5 til 82,59 årsverk. Alle nyansatte får omfattende og systematisk opplæring.

 Vi ser at alvorlige AML-brudd og sykefravær går ned. Vi er ikke i mål enda, men vi har god framdrift med nye bemanningsplaner og årsplan, og økt oppmerksomhet på hviletidsordninger, sier hun. 

Tredje største akuttmottak

Helse Stavanger har landets tredje største akuttmottak og mottok i 2018 34 000 pasienter. 

Vi har et akuttmottak med svært kompetente og engasjerte medarbeidere innenfor alle profesjoner. Vi skal fortsette å jobbe systematisk med tiltak og langsiktige løsninger – både i Mottaksklinikken og i resten av foretaket, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne. 
 
Helse Stavanger vil svare ut det som Arbeidstilsynet ber om tilbakemelding på, innen fristen 31.01.20. Fram til endelig rapport foreligger, ønsker ikke Helse Stavanger å gi ytterligere kommentarer.

Les hele rapporten fra Arbeidstilsynet.