Åpner for flere besøkende på sykehuset

Det er fortsatt besøkskontroll på sykehuset, men nå kan flere besøke sine nærmeste. Fra fredag 5. juni har SUS følgende besøksregler: 

English version 


We are currently expanding the number of visitors we allow at the hospital. The following rules apply to visitors of SUS as of Friday 05 June:

Visitors to the bed ward
Our patients can receive visits from 2 loved ones per day. Only necessary visits are permitted. Visitors must be healthy and have no Covid-19 symptoms.

This includes visiting:

 • patients who are seriously ill or in critical condition
 • long-term patients – where visits from loved ones are important for the patient's treatment and/or quality of life
 • children/youth

The visit will be limited to one hour and must be scheduled with the department in advance. Visiting opportunities also depend on whether a patient is assigned to a private or a shared room.

Be aware that we may make an exception and allow more than one visitor at a time for patients in critical condition.

You may bring gifts, flowers, food etc. Please comply with our routines for hand hygiene.

Unfortunately, we do not allow visits until a patient's infection status has been clarified.

Visiting patients diagnosed with Covid-19 must be clarified in advance. You will be given instruction on how to remove and put on protective clothing and the correct use of infection control apparel.

Childbirth and maternity ward
Only healthy (asymptomatic)  partners can enter the maternity ward (or another healthy loved one).

Healthy partners can attend births and C-sections. This does not include emergency C-sections. Healthy partners are now permitted to visit their birthing partner at the maternity ward. Healthy partners are now allowed to stay at the maternity hotel with the mother and baby.

The newborn may not leave the ward/department before being discharged from the hospital.

A loved one or partner may attend consultations at the outpatient clinic (such as ultrasounds) if he or she is healthy (from 08 June). Please use entry door 6 if you are on your way to the maternity clinic (fødepoliklinikken). You are required to show some form of written proof of your appointment before entering the door.

You can read more about the new rules for visitors to the maternity ward here (link to sus.no).

Both parents of a newborn in the 3D intensive care ward (nyfødt intensiv 3D) can visit the department, but not at the same time. Appointments and visits are scheduled with the department.

Visiting specialist departments
Visits of up to two loved ones are permitted at the intensive care ward, preferably during the daytime. Only one person may accompany the patient at evening/night hospitalisation. Loved ones may not stay the night.

More information about visiting the emergency ward and mental health ward will be published soon. Please contact the applicable department if you have any questions.

Important information for everyone

 • Visitors will be asked if they have any Covid-19 symptoms. Only healthy (asymptomatic) visitors can enter the hospital.
 • All visits must be scheduled with the department in advance.
 • Your name will be recorded before entering the main entry and you must state the department which you intend to visit. The department you intend to visit will tell the guards when you may enter. Visitors who fail to schedule an appointment in advance will not be allowed to enter the hospital.
 • Everyone must go straight to the department.
 • Inform the nurse's station once you reach the department. You will be asked to sign the visitors log. We need this information for the purpose of contact tracing later. This information will be deleted after 14 days have passed.
 • Infection control routines must be followed at all times. Washing and disinfecting the hands and maintaining distance to others are important aspects of infection control. You must wash your hands when entering and exiting the hospital and the patient's room. 

Our rules for visitors are subject to change at any time. Please consult our webpage for updated information before visiting. 

Thank you for complying with our infection prevention and control routines. They are very important in limiting the spread of infection as much as possible.

Welcome to us! 

 
 

​Besøk på sengepost

Det er fortsatt kun nødvendige besøk som kan gjennomføres. Våre pasienter kan da ha besøk av inntil to pårørende per dag. Det er viktig at de besøkende er friske – og ikke har symptomer på covid-19. 

Dette innebærer blant annet besøk til: 

 • alvorlig/kritisk syke pasienter 
 • pasienter som er innlagt over tid – der besøk er viktig for pasientens behandling og/eller livskvalitet 
 • barn/ungdom 
Besøket begrenses til én time – og må avklares med avdelingen på forhånd. Mulighetene for besøk er også avhengig av om pasienten ligger på én- eller flermannsrom. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ved enkelte unntak, som for eksempel ved kritisk syk pasient, kan gjøre vurderinger som åpner opp for flere besøkende. 

Du har lov å gi gaver, blomster, mat og lignende. Følg da generelle håndhygieneråd. 

Det er dessverre ikke anledning til å besøke pasienter som har uavklart smittestatus.

Besøk til pasienter med covid-19 må avklares på forhånd. Du vil få veiledning i på- og avkledning, og korrekt bruk av smittevernutstyr.

Føde og barsel 

På føde og barsel tillates kun besøk fra frisk partner (eventuelt annen frisk ledsager). 

Frisk partner kan være med på fødsel og keisersnitt. Unntaket er hastekeisersnitt. Frisk partner kan nå også besøke sine på barselavdelingen. Frisk partner kan overnatte på barselhotellet sammen med mor. 

Barnet kan ikke tas med ut av avdelingen før hjemreise. 

Frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner, som for eksempel ultralyd, fra mandag 8. juni. Bruk inngang 6 dersom du skal til fødepoliklinikken. Du må vise innkallingen i døren. 


Begge foreldre til barn på nyfødt intensiv 3D kan være på avdelingen, men ikke på samme tid. Nærmere avtale gjøres direkte med avdelingen.

Besøk på spesialavdelinger 

Det tillates besøk av inntil to pårørende, fortrinnsvis på dagtid på intensivavdelingen. Ved innleggelse på kveld/natt kan én pårørende komme til avdelingen. Overnatting på pårørenderom tilbys ikke.

Det er ikke mulig med besøk til pasienter under oppholdet i akuttmottakene eller skadepoliklinikken, men det er anledning til å ha med ledsager og/eller tilstedeværelse av pårørende. Vi henstiller til å begrense dette til de situasjoner hvor dette er helt nødvendig. Ved stor tilstrømming av pasienter til akuttmottak vil dette kunne måtte begrenses. Pårørende til barn og kritisk syke vil prioriteres. 

Viktig informasjon til alle 

 • Besøkende vil få spørsmål om symptomer på covid-19. Kun friske besøkende kan komme på sykehuset. 
 • Alle besøk må avtales med avdelingen på forhånd. 
 • Du vil bli registrert som besøkende – og blir bedt om å oppgi navn og avdeling til vektere i hovedinngangen. Det er avdelingen du skal besøke som informerer vakt og sikring at du kommer – og når. Besøkende som ikke er forhåndsmeldt fra avdelingen, vil ikke komme inn på sykehuset. 
 • Alle må gå direkte til avdelingen – ingen opphold i fellesområder.
 • Henvend deg på vaktrommet når du kommer til avdelingen. Her blir du bedt om å registrere deg i en besøksprotokoll. Dette gjør vi dersom vi trenger opplysningene dine ved en eventuell smittesporing senere. Informasjonen slettes etter 14 dager.
 • Smittevernrutiner må til enhver tid overholdes. Håndvask og avstand til andre er viktig. Du må vaske hendende når du går inn og ut – både på sykehuset og pasientrom.  

Ledsager 

Dersom det er nødvendig, kan du ha med ledsager til undersøkelse/kontroller. Ledsager må være frisk, følge smittevernrutiner og vil bli registrert i avdelingens/poliklinikkens protokoll. 


Besøksreglene kan endres. Følg derfor med på nettsiden vår for oppdatert informasjon.  

Takk for at du følger smitteverntiltakene våre. Det er viktig for at risikoen for smittespredning begrenses mest mulig. 

Hjertelig velkommen til oss!