HELSENORGE

Disputas: Blodplater påvirker normale og syke blodforstadier

Daniel Limi Cacic disputerer 27.04.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Interactions between platelets and hematopoietic cells".

daniel limi cacic_1.png

Daniel Limi Cacic.

Blodplater er cellefragmenter hvor man lenge trodde funksjonen var begrenset til blodlevring. Derimot har de siste års forskning vist at blodplater er sentrale i flere biologiske prosesser innen immun- og kreftbiologi. 

I dette prosjektet har man undersøkt et eventuelt samspill mellom blodplater og normale blodcelleforstadier og kreftceller fra akutt myelogen leukemi. Resultatene avdekket at vekstfaktorer fra aktiverte blodplater påvirker vekst og differensiering av normale blodcelleforstadier. Videre har man sett at små avstøtninger fra aktiverte blodplater, såkalte platemikropartikler, tas opp av kreftcellene ved akutt myelogen leukemi. Dette overfører regulerende mikroRNA, reduserer celleaktivitet og øker motstandsdyktigheten mot cellegift i cellene.

Prosjektet har tatt i bruk basale laboratorieteknikker med celledyrkning av kommersielle cellelinjer, høsteprøver fra donorer for blodstamcelletransplantasjon og blodprøver fra pasienter med akutt myelogen leukemi. Cellekulturene er analysert med ulike flowcytometriske metoder og kvantitativ PCR.

Oppsummert kan man konkludere med at vekstfaktorer fra blodplater har et potensial som tilsetning til vanlig cellekulturmedium for å effektivisere dyrkingen av blodceller til bruk i avansert celleterapi. Dette gjelder spesielt for differensiering av blodcelleforstadier til en gruppe hvite blodlegemer som kalles monocytter og kan derfor være nyttig i dyrking av disse cellene. Dette gjøres blant annet i utviklingen av cellebaserte kreftvaksiner. Dessuten viser resultatene fra avhandlingen at hemming av produksjonen av platemikropartikler kan være fordelaktig for pasienter med akutt myelogen leukemi for å øke effekten av konvensjonell kjemoterapi, men dette må verifiseres i kliniske studier før det kan bli etablert behandling.

Personalia

Daniel Cacic, født 10.12.1987. Bor i Sola kommune, opprinnelig fra Skien. Utdannet Cand. med. fra Universitetet i Bergen 2012, og er nå ansatt som Lege i spesialisering ved avdeling for blod og kreftsykdommer på Stavanger universitetssjukehus

Kontakt: Daniel Limi Cacic, e-post: daniel.limi.cacic@sus.no 

Prøveforelesning

Tidspunkt: 27.04​​​​​​​​.2022 kl. 10.00 
Oppgitt emne: "Blod-deriverte produkter i regenerativ medisin"
Sted: Kjølv Egelands hus, UiS, KE E-164

Disputas

Tidspunkt: 27.04.2022 kl. 12.00
Sted: Kjølv Egelands hus, UiS, KE E-164

Delta digitalt

Klikk her for å delta via Zoom

Møte-ID: 680 8303 7152
Passord: 419917​

Bedømmelseskomité

  • ​Førsteopponent: Yngvar Fløisand, consultant haematologist, Clatterbridge, Cancer Centre, University of Liverpool
  • Andreopponent: Richard Willfred Olaussen, MD PHD MHA, Avd. for kreftbehandling, Seksjon for celleterapi, Oslo Universitetssykehus
  • Administrator: Daniela Maria Pampanin, professor, UiS

Veiledere

  • Hovedveileder: Tor Hervig, professor, Universitetet i Bergen 
  • Biveiledere: Peter Meyer, MD PhD, Stavanger Universitetssjukehus
  • Oddmund Nordgård, professor II, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen​​

Henriette Thune, prodekan for forskning og innovasjon, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.
Velkommen!