HELSENORGE

Disputas: Velferdsteknologi for eldre

Martha Therese Gjestsen disputerer tirsdag 2. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: "Informing an assistive living technology intervention to prevent hospitalisation for home-dwelling older persons".

Martha Therese Gjesten.jpg

Martha Therese Gjestsen

Martha Therese Gjestsen disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 2. april 2019. Hun har forsket på hvordan velferdsteknologi kan brukes for å forebygge sykehusinnleggelser for eldre som bor hjemme.

Hennes forskning har identifisert aktuelle pasientgrupper der innleggelse til sykehus muligens kan forebygges, samt potensielle teknologiske løsninger som kan tas i bruk i denne sammenheng.

Videre viste studien at helsepersonell i hjemmesykepleien var positive til å ta i bruk velferdsteknologi, så lenge det var til hjelp i det deres daglige arbeid. Det var imidlertid en del usikkerhetsmomenter og manglende teknologisk infrastruktur som gjorde at velferdsteknologi ikke var implementert og integrert i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Aktuelle pasientgrupper ble identifisert ved å kartlegge innleggelser til sykehus i en ett-års periode for hjemmeboende eldre som har hjemmesykepleie i en kommune. Videre intervjuet hun ledere i kommunen og helsepersonell i hjemmebaserte tjenester for å identifisere aktuelle pasientgrupper og potensielle teknologiske løsninger. Intervjuene ble også brukt for å beskrive faktorer som er sentrale i forbindelse med implementering av velferdsteknologi i kommunen.

Studien framhever hvor viktig det er at bruk av velferdsteknologi må være drevet av faktiske behov. Det er helt sentralt å ha en definert målgruppe for en velferdsteknologisk løsning, samt at helsepersonell opplever velferdsteknologi som nyttig i sitt arbeid. Studien var en del av et større prosjekt som heter Implementering av velferdsteknologi i kommuner og ble ledet av NORCE.

Martha Therese Gjestsen (42) er kreftsykepleier. Hun har en master i helsevitenskap ved UiS, og jobber som forskningskoordinator ved Senter for eldremedisin og samhandling (SESAM) på Stavanger universitetssjukehus.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Hvilken evidens fins i dag for at velferdsteknologi kan redusere risiko for sykehusinnleggelser blant eldre som mottar pleie og omsorg i eget hjem?"
Tid: 02.04.2019 kl. 09.00.
Sted: Stavanger universitetssjukehus, Aulaen, 2. etg. Sydbygg

Disputas

Tid: 02.04.2019 kl. 11.00
Sted: Stavanger universitetssjukehus, Aulaen, 2. etg. Sydbygg

Kontaktperson

Martha Therese Gjestsen
Tlf: 92805525
Epost: martha.therese.gjestsen@sus.no

Bedømmelseskomité

1.Professor emeritus Henning Boje Andersen, Danmarks Tekniske Universitet
2.Dr. polit. / seniorforsker Solveig Osborg Ose, SINTEF
3.Professor emerita Bjørg Karlsen, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveileder: Professor Ingelin Testad, University of Exeter, Storbritannia
Medveiledere: Professor Siri Wiig, Universitetet i Stavanger, professor Kolbjørn K. Brønnick, Universitetet i Stavanger
Leder av disputasen: Prodekan for forskning Henriette Thune, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger


Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte!